Uloga lokalnih samouprava važna u procesu pristupanja EU
22.03.2017

Foto konferencija 22 martProces evropske integracije nosi koristi, ali i obaveze, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou i zato je važno da lokalne samouprave budu sastavni dio svih strategijskih planova i aktivnosti i partner u njihovom efikasnom i kvalittenom sprovođenju, poručio je ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović na konferenciji “Lokalne samouprave i evropski poslovi“.

Ministar je istakao da su, u okviru pregovaračke strukture, lokalne samouprave zastupljene u onim pregovaračkim poglavljima u kojima je sprovođenje zakonodavstva na nivou opština od velikog značaja.  U tom dijelu, posebno je istakao ulogu lokalnih samouprava u oblasti životne sredine, gdje je upravo najveći dio evropskih propisa u njihovoj nadležnosti, naročito u oblasti upravljanja otpadom gdje je potrebno izraditi lokalne planove za upravljanje otpadom i uspostaviti potrebnu infrastrukturu.

Ministar je podsjetio na značajnu podršku za sprovođenje reformi koju lokalne samouprave dobijaju iz evropskih fondova.  Istakao je da su u okviru finansijske perspektive 2014-2020, lokalnim samoupravama na raspolaganju još značajnija sredstva za realizaciju kapitalnih i strateški važnih projekata u interesu građana i lokalne zajednice, kao i da će članstvom u EU, Crna Gora imati pravo da povlači sredstva iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i Kohezivnog fonda koji su usmjereni na podršku inovacijama, kreditne sheme za mala i srednja preduzeća, ali i projekte kojima se podržava izgradnja lokalnih puteva, željeznice, škola, bolnica, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije, kanalizacijkih mreža, postrojenja za tretman otpada i dr.

Ministar je poručio da period do članstva u EU treba iskoristiti za što kvalitetniju pripremu za korištenje sredstava koje donosi članstvo u EU, kako u dijelu jačanja kapaciteta, tako i za adekvatnu pripremu projekata koji će biti predloženi za finansiranje.

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore Aleksandar Bogdanović je istakao da se gotovo sedamdeset odsto evropskog zakonodavstva primjenjuje upravo na lokalnom nivou i poručio da je članstvo u EU snažan podsticaj za razvoj lokalnih uprava, jer on znači podsticanje razvojnih procesa na lokalnom nivou, uz upečatljiv doprinos podizanju standarda u pružanju usluga i modernizaciji rada servisa građana. Podsjetio je da su crnogorski gradovi i opštine u proteklom vremenu bili izuzetno aktivni na planu privlačenja sredstava iz pretpristupnih fondova, te da su zahvaljujući tome realizovani brojni projekti od vitalnog značaja za građane. Na toj liniji je ukazao na izazove koji se odnose na potrebu obezbjeđenja sredstava lokalnih samouprava za predfinansiranje projekata. Istakao je da je, u pravcu prevazilaženja tog izazova, Zajednica opština Crne Gore uputila inicijativu za formiranje Rivolving fonda, kao vitalnog instrumenta finansijske podrške procesu predfinansiranja kojim bi se obezbijedila mogućnost da projekti crnogorskih gradova i opština i u kvantitativnom i u kvalitativnom pogledu budu još vidljiviji, a da benefiti pretpristupnog procesa po lokalne uprave u još većoj mjeri dobiju na značaju.

U okviru konferencije predstavljeni su nekih od najuspješnijih projekata realizovanih na lokalnom nivou. Predstavljen je projekat Prijestonice Cetinje „Izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje“, kao primjer velikog infrastrukturnog projekta; projekti opštine Nikšić „Jačanje i umrežavanje malih aerodroma u jadranskom području A3-net“ i „Prekogranično aero umrežavanje –  CAN“, kao primjer transnacionalnog projekta  i  projekat opština Mojkovac (vodeći partner), Danilovgrad, Kolašin, Šavnik i Žabljak „Sinjajevina“, kao primjer projekta međuopštinske saradnje.

Konferenciju su organizovali Ministarstvo evropskih poslova i Zajednica opština Crne Gore, a na skupu su učestvovali predsjednici i menadžeri opština projekt menadžeri crnogorskih opština.

Skup je organizovan u okviru Projekta tehničke podrške “Jačanje kapaciteta crnogorske uprave za proces pristupanja EU i korišćenje IPA II instrumenta” koji je finansiran od strane Evropske unije.

Kategorija: