Održana sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave
08.03.2017

odbor za fin. mart 2017Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština održao je 08. marta 2017. godine u Podgorici treću sjednicu u proširenom sastavu.

Odbor je razmatrao Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i, tim povodom, a na osnovu pribavljenih mišljenja iz opština, utvrdio Izjašnjenje na Predlog zakona koje je dostavljeno Ministarstvu finansija na dalje postupanje. Imajući u vidu neprimjereno kratak rok za pripremu mišljenja, Odbor je u načelnim primjedbama posebno ukazao na uskraćivanje mogućnosti jedinicama lokalne samouprave i Zajednici opština da se u zakonom utvrđenom roku (najmanje 15 dana) izjasne o pitanjima koja se uređuju ovim propisom, a direktno se tiču prava i obaveza opština. U Izjašnjenju je, takođe, istaknuto da se Predlogom Zakona narušava princip autonomije jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori proklamovan Ustavom i zakonom, a naglašen je i ključni nedostatak osnovnog Zakona, kao i predloga za njegovu izmjenu, a tiče se neutvrđivanja koeficijenata za izabrana i imenovana lica na lokalnom nivou (predsjednika skupštine, potpredsjednika opštine, glavnog administratora, menadžera, starješine organa, i dr.).

U pojedinačnim primjedbama, Odbor za finansiranje lokalne samouprave ukazao je na potrebu utvrđivanja realnijeg i pravičnijeg procenta smanjenja koeficijenata za zarade zaposlenih u lokalnim samoupravama koje nijesu u mogućnosti da isplate zarade zaposlenih na nivou koeficijenata utvrđenih zakonom. Odbor je ukazao i na potrebu preciznijeg definisanja ograničenja primjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u pogledu isplata naknada zaposlenim, kao i utvrđivanja prava izabranih, imenovanih i postavljenih lica u lokalnim samoupravama na naknadu po prestanku funkcije shodno rješenju utvrđenom za izabrana i imenovana lica na državnom nivou.

Odbor za finansiranje lokalne samouprave je razmatrao i Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim su predložene izmjene osnovnog zakona u pogledu visine limita za zaduživanje opština, kao i uključivanje opština Petnjica i Gusinje u raspodjelu sredstava Egalizacionog fonda za 2017. godinu.

Kako je Programom rada Vlade Crne Gore za II kvartal 2017. godine planirano donošenje novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Odbor se upoznao sa pristiglim predlozima jedinica lokalne samouprave vezano za rješenja na kojima treba graditi koncept novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave i dogovorio dalji način rada u postupku pripreme i donošenja zakona.

Odbor se upoznao i sa dostavljenim predlozima za izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti na osnovu kojih će se pripremiti Inicijativa za izmjenu zakona i dostaviti nadležnom ministarstvu, kao predlagaču zakona.

Odbor je utvrdio i podnio Ministarstvu rada i socijalnog staranja Inicijativu za izmjenu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Ministarstvu zdravlja Inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim će se utvrditi pravo jedinicama lokalne samouprave na refundaciju troškova naknade zarada po osnovu porodiljskog, odnosno trudničkog bolovanja, zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena, kao i naknade zarada za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koje pravo je ukinuto posljednjim izmjenama zakona, bez konsultovanja i znanja jedinica lokalne samouprave.

Odbor je razmotrio pitanja vezana za realizaciju projekta „Nabavka jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda“ za sve opštine i konstatovao da se radi o vrlo važnom projektu čija realizacija zahtijeva ozbiljan i timski rad. U vezi sa tim, Odbor je utvrdio plan aktivnosti na realizaciji projekta i donio odluku o formiranju Projektnog tima, čiji zadatak je da pripremi projektni zadatak za izradu softvera i koordinira aktivnosti na realizaciji projekta.

Odbor je donio Poslovnik o radu Odbora za finansiranje lokalne samouprave, kojim su, u skladu sa novim Statutom Zajednice opština, uređena pitanja rada Odbora.

Kategorija: