Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji
23.12.2016

obukaUprava za kadrove i Zajednica opština su u periodu oktobar-decembar 2016. godine organizovale tri regionalna seminara “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”, u Bijelom Polju, Tivtu i Podgorici.

Polaznicima seminara su predstavljena nova rješenjima iz Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“, br. 56/16 od 17.08.2016.) i rješenjima iz Zakona o komunalnoj policiji („Sl.list CG“, br. 57/14 od 26.12.2014.) u pogledu obima nadležnosti, ovlašćenja, načina upotrebe i granice ovlašćenja, kao i načina i forme ostvarivanja saradnje sa komunalnim inspektorima, Upravom za inspekcijske poslove, Upravom policije i drugim službama. Pored toga, poseban akcent je stavljen na podjelu nadležnosti između komunalnih policija i komunalnih inspektora u pojedinim upravnim oblastima.

Polaznici su se, kroz pokazane i praktične vježbe, upoznali sa elementima i načinom sačinjavanja prekršajnog naloga, koje je jedno od najčešće korišćenih ovlašćenja komunalne policije u cilju uspostavljanja narušenog komunalnog reda, kao i u pogledu drugih pismena neophodnih u postupku vršenja komunalnog nadzora, a to su službena zabilješka o lišenju slobode, izvještaj o upotrebi sredstava prinude i potvrda o privremeno oduzetim predmetima.

Seminar je pohađalo 88 službenika službi komunalne policije.

Predavači na seminaru su bili Sanja Živković i Nenad Vojinović.

 

Kategorija: