Održana VIII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
07.12.2016

uo-fotoU Bijelom Polju 7. decembra 2016. godine održana je VIII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora i Gradonačelnik Prijestonice Cetinje.

Upravni odbor je razmatrao i utvrdio Predlog Statuta Zajednice opština Crne Gore, kao osnovnog pravnog akta kojim se uređuje organizacija, način rada, način finansiranja, prava i dužnosti članica Zajednice opština i druga pitanja od značaja za njen rad.

Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, predstavio je predlog rješenja u Statutu Zajednice, istakavši da je cilj donošenja novog Statuta da se primjereno novim okolnostima u kojima radi i djeluje Zajednica opština utvrde jasne norme po pitanju organizacije i rada organa i radnih tijela Zajednice, njihove nadležnosti, načina rada i odlučivanja kako bi se njiihov rad učinio efikasnijim na ostvarivanju ciljeva koje ima Zajednica.

Predlog Statuta će biti razmatran na sjedinici Skupštine Zajednice koja se planira za drugu polovinu januara 2017. godine.

U fokusu sjednice Upravnog odbora bila je Informacija o preduzetim aktivnostima na stvaranju predpostavki za implementaciju Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o regularizaciji neformalnih objekata.

Greneralni sekretar Refik Bojadžić upoznao je Upravni odbor o preduzetnim aktivnostima od strane Sekretarijata Zajednice i nadležnih radnih tijela na stvaranju predpostavki za implementaciju ova dva vrlo važan zakonska propisa za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.

U odnosu na primjenu Zakona o komunalnim djelatnostima: urađen je Model Odluke o komunalnoj naknadi i dostavljen svim jedinicama lokalne samouprave na korišćenje; Planom obuka lokalnih službenika koji je donio Savjet za obuke za IV kvartal utvrđena je obuka na temu “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”, namjenjena za komunalne policajce i komunalne inspktore, s ciljem da se predstave nova rješenja iz Zakona o komunalnim djelatnostima i rješenjima iz Zakona o komunalnoj policiji posebno u pogledu obima nadležnosti, primjene ovlašćenja i podjela nadležnosti između komunalne policije, komunalne inspekcije i drugih inspekcija u pojedinim upravnim oblastima; obuka na ovu temu realizovana je 28.10. u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona dok se za opštine južnog regiona obuka planira za 12. decembar u Tivtu, a za opštine centralnog regiona 21. decembra u Podgorici; tokom 2017 godine biće organizovan rad na pripremi i izradi više modela odluka čije donošenje je, kao obaveza za jedinice lokalne samouprave, utvrđena Zakonom o komunalnim djelatnostima.

U odnosu na stvaranje predpostavki za primjenu Zakona o regularizaciji neformalnih objekata, Generalni sekretar je istakao da je zakonom propisano da se za privremene neformalne objekte na  teritoriji opštine, neformalne objekte za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku utvrđenim zakonom, kao i za neformalne objekte za koje je u postupku legalizacije donijeto pravosnažno rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju plaća naknada za korišćenje prostora za neformalne objekte. Zakon daje ovlašćenje jedinicama lokalne samouprave da uvedu ovaj prihod svojim propisom – odlukom kojom će utvrditi visinu, način i kriterijume plаćаnjа nаknаdе za korišćenje prostora za neformalne objekte. U cilju pomoći opštinama da blagovremeno obezbijede normativne pretpostavke za sprovođenje Zakona, pripremljen je  Model Odluke o naknadi za korišćenje prostora, koji će biti dostavljen opštinama kao smjernica i stručna pomoć u pripremi svojih odluka. Za 13. decembar planiran je okrugli sto sa predstavnicima lokalnih samouprava na kojem će biti prezentirana rješenja uvrđena Modelom Odluke i razmotrene eventualne nejasnoće i dileme u pogledu primjene Odluke.

Generalni sekretar je najavio održavanje okruglog stola „U susret primjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata“, sa predstavnicima resornog ministarstva, namijenjen svim sekretarijatima za uređenje prostora, kako bi se kroz „javno iščitavanje zakona“ razmotrile eventualne nejasnoće i dileme koje bi mogle otežati sprovođenje zakona u praksi.

U svim ovim aktivnostima podršku Zajednici opština podržala je Msija OEBS-a u Crnoj Gori.

Upravni odbor je podržao aktivnosti preduzete od strane Sekretarijata i radnih tijela Zajednice na blagovremenom stvaranju predpostavki za implementaciju Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o regularizaciji neformalnih objekata.

Razmatrajući probleme koje imaju opštine u finansiranju zakonom utvrđenih poslova u nadležnosti opština, Upravni odbor je zadužio Komisiju za finansiranje lokalne samouprave da razmotri i pripremi Predlog Modela finansiranja opština kojim bi se obezbijedila održivost lokalnih javnih finansija i istiuo-bp dostavi Upravnom odboru na razmatranje za sjednicu koja se planira u drugoj polovini januara 2017. godine.

Upravni odbor je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti i o tome donio odgovarajuće odluke.

 

 Odluka o utvrđivanju predloga Statuta Zajednice opština

  Statut Zajednice opština

Kategorija: