Okrugli sto na temu „Model Odluke o komunalnoj naknadi“
01.11.2016

okrugli-stoZajednica opština, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovala je 01. novembra 2016. godine u Podgorici okrugli sto na temu Model Odluke o komunalnoj naknadi.

Organizaciji okruglog stola se pristupilo u funkciji blagovremene pripreme jedinica lokalne samouprave za donošenje odluke o komunalnoj naknadi, kao novom prihodu budžeta opština kojim će se obezbijediti materijalna osnova za bolje vršenje poslova zajedničke komunalne potrošnje i značajno doprinijeti snaženju lokalnih javnih finansija.

Okrugli sto, kojem su prisustvovali predstavnici organa lokalne samouprave zaduženi za poslove finansija, lokalnih javnih prihoda i komunalnih djelatnosti, otvorili su Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore i Lia Manjaguanjo, šefica Sekcije za demokratizaciju u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori.

Generalni sekretar Refik Bojadžić istakao je da, u okviru ukupnih aktivnosti koje organi Zajednice opština preduzimaju na obezbjeđenju uslova za efikasno izvršavanje poslova iz sopstvene nadležnosti opština, stabilizaciju lokalnih javnih finansija i njihovu dugoročnu održivost, bitan segment predstavljaju aktivnosti na unapređenju zakonodavnog okvira kojim se uređuje sistem lokalne samouprave.

Na tom planu, posebno je značajno donošenje Zakona o komunalnim djelatnostima koji je Skupština Crne Gore donijela na sjednici održanoj 31. jula 2016. godine, a koji je stupio na snagu 25. avgusta 2016. godine. Ovim zakonom se, pored savremenijeg uređivanja sistema vršenja komunalnih djelatnosti kojim se obezbjeđuje efikasniji način zadovoljavanja potreba građana u pružanju komunalnih usluga, uvodi i novi prihod jedinica lokalne samouprave – komunalna naknada – čija je namjena  finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje i investiciono i tekuće održavanje opreme i sredstava za obavljanje ovih djelatnosti. Opštine će, počev od 01.01.2017. godine, biti u prilici da uvedu komunalnu naknadu koja bi trebalo da doprinese boljem funkcionisanju opština u vršenju poslova zajedničke komunalne potrošnje i snaženju lokalnih javnih finansija i, istovremeno, doprinese djelimičnom nadomještavanju prihoda koje su jedinice lokalne samouprave izgubile ukidanjem naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

Jednice lokalne samouprave treba da donesu odluku kojom će se, shodno Zakonu, urediti uslovi, način, rokovi i postupak plaćanja komunalne naknade u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Zakona (25.12.2016. godine), uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore.

Generalni sekretar je, pored ostalog, saopštio da je Zajednica opština, u cilju pomoći opštinama da blagovremeno obezbijede normativne pretpostavke za ubiranje ovog prihoda, pripremila Model Odluke o komunalnoj naknadi, koji je rezultat zajedničkih aktivnosti koje su na ovom planu preduzele mješovita Radne grupa (formirana od predstavnika jedinica lokalne samouprave, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Sekretarijata Zajednice) i Komisija za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština.

Lia Manjaguanjo, šefica Sekcije za demokratizaciju u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori je, između ostalog, posebno izrazila spremnost Misije OEBS-a u Crnoj Gori da podrži sve aktivnosti koje će doprinijeti snaženju lokalnih samouprava u Crnoj Gori i, u tom smislu, istakla kvalitetnu saradnju koju Misija ima sa lokalnim samoupravama i, posebno, Zajednicom opština, kao nacionalnom asocijacijom lokalnih samouprava.

Sanja Živković, sekretarka Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti u Zajednici opština prezentovala je predložena rješenja iz Modela Odluke o komunalnoj naknadi. Ona je, između ostalog, govorila i o dilemama sa kojima su se članovi Radne grupe i Komisije za finansiranje lokalne samouprave susretali prilikom koncipiranja Modela Odluke.

Nakon uvodnih obraćanja i izvršene prezentacije Modela Odluke, pokrenuta je rasprava u kojoj su uzeli učešća predstavnici lokalnih samouprava, gdje je posebno ukazano na značaj obezbjeđenja jedinstvenog softvera za administriranje komunalne naknade, kao neophodnog uslova za efikasno ubiranje prihoda po ovom osnovu. Učesnici okruglog stola su takođe raspravljali o pitanjima koja se odnose na utvrđivanje načina plaćanja komunalne naknade; mogućnost pripreme jedinstvene prijave za komunalnu naknadu; način definisanja obveznika plaćanja komunalne naknade; plaćanje komunalne naknade za nelegalno sagrađene objekte, stambene objekte namijenjene socijalnom stanovanju i nestambene prostore, i dr. Učesnici su takođe dali svoja viđenja u odnosu na sadržaj i drugih normi iz Modela Odluke o komunalnoj naknadi, što će svakako biti od koristi opštinama prilikom koncipiranja opštinskih odluka.

Na kraju je zaključeno da Model Odluke predstavlja dobru osnovu i daje kvalitetne smjernice opštinama za pripremu njihovih opštinskih propisa. Model Odluke nije obavezujući za jedinice lokalne samouprave, već samo treba da pomogne u obezbjeđenju jedinstvenog pristupa i principa na kojima će opštine urediti ova pitanja i da posluži kao smjernica i stručna pomoć opštinama na izradi svojih odluka. Zajednica opština, u tom smislu, stoji na raspolaganju svim opštinama za stručnu pomoć prilikom pripreme opštinskih propisa.

 Model Odluke o komunalnoj naknadi

Kategorija: