Održana završna regionalna konferencija projekta „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoističnoj Evropi“
18.11.2016

tirana-1U Tirani je 15. – 17. novembra 2016. godine održana završna regionalna konferencija projekta „Unapređenje ljudskih prava i zatite manjina u jugoističnoj Evropi“. Zajednički regionalni projekat Savjeta Evrope i Evropske unije ima cilj da poboljša pristup pravima manjina na različitim nivoima vlasti, na osnovu standarda Savjeta Evrope u ovoj oblasti i posebno na osnovu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (OKZNM) i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima (EPORMJ).

Projektom su dodijeljeni granotovi za 35 opština iz sedam država regiona za razvoj praktičnih mjera za uklanjanje prepreka u ostvarivanju manjinskih prava na lokalnom nivou i pružena je redovna tehnička pomoć opštinama u razvoju i realizaciji projekta, dok je za sedam opština koje su pokazale najinspirativnije i primjenljive elemente dobre prakse tokom relazacije malih grantova dodijeljen dodatni grant.

Korisnice granta iz Crne Gore bile su:

  • Opština Tivat, za projekat „RE asistent u nastavi“;
  • Opština Kotor, za projekat – „Očuvanje jezika hrvatske nacionalne manjine – časopis „Hrvatski glasnik“ i
  • Opština Plav, za projekat –  „Otvaranje kancelarije za prevođenje“.

Projekat Opštine Tivat„RE asistent u nastavi“ je od strane Upravnog odbora projekta ocijenjen kao primjer najbolje prakse u oblasti uključivanja Roma i Egipćana u obrazovni sistem Crne Gore, te je po tom osnovu opštini dodijeljen dodatni grant za dalji razvoj i podršku servisima uspostavljenim u okviru projekta.

Povodom završetka Projekta, Savjet Evrope je organizovao završnu regionalnu konferenciju Zaštita nacionalnih manjina u jugoistočnoj Evropi – rezimiranje rezultata na lokalnom nivou i pronalaženje načina za uticanje na promjene na strateškom nivou, kojoj su prisustvovali članovi Upravnog odbora Projekta, predstavnici 35 odabranih opština, nacionalni, regionalni i međunarodni stručnjaci, predstavnici Savjeta Evrope i EU.

Konferenciji su iz Crne Gore prisustvovali Leon Gjokaj, generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda Ministarsva za ljudska i manjiska prava i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, kao članovi Upravnog odbora Projekta, te predstavnici opština korisnica projekta.

Na konferenciji su predstavljeni i sumirani rezultati projekta, na osnovu dodijeljenih malih malih grantova, razmotrene prepreke indentifikovane tokom realizacije projekata na lokalnom nivou i date preporuke da se, na bazi iskustava stečenih tokom realizacije projekta, naprave dodantni koraci kako bi se stanje zaštite manjinskih prava na nacionalnom i lokalnom nivou unaprijedilo.

Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore i član Upravnog odbora Projekta Refik Bojadžić je, u ime Delegacije Crne Gore, iznio predlog aktivnosti koje treba preduzeti na nacionalnom i lokalnom nivou da bi se preporuke sprovele i poboljšao pristup pravima manjina u skladu sa evropskim standardima i Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina (OKZNM) i Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima (EPORMJ).

Generalni sekretar se zahvalio Savjetu Evrope i Projektnom timu na odličnom projektu koji je kroz dodjelu malih grantova opštinama dao velike rezultate na planu poboljšanja pristupa pravima manjina i pokrenuo nove ideje i predloge za dalji rad na unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Kategorija: