Održana sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
12.07.2016

upravni odbor julU Podgorici je, 12.07.2016. godine, održana VII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština.

Sjednicom je po ovlašćenju predsjednika Upravnog odbora Aleksandra Bogdanovića predsjedavao Dragoslav Šćekić, član Upravnog odbora i potpredsjednik Skupštine Zajednice opština.

Upravni odbor je razmatrao materijale koje je pripremila Radna grupa obrazovana sa zadatkom da analizira propise koji su od uticaja na komunalnu oblast i da predloži mjere za zaokruživanje zakonskog okvira bitnog za funkcionisanje komunalnog sistema, rad komunalnih i drugih lokalnih inspekcija i komunalne policije.

Na ovom planu, Upravni odbor je oktobra 2015. godine zaključio da se obrazuje Radna grupa sa zadatkom da analizira zakonske i opštinske propise i predloži mjere radi stvaranja normativnih pretpostavki za uspostavljanje inspekcijskih i nadzornih funkcija na lokalnom nivou u komunalnoj oblasti, do donošenja Zakona o komunalnim djelatnostima. U izvršenju ovog zadatka, Radna grupa je pripremila Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o komunalnoj policiji  kroz uvođenje novih ovlašćenja, koja bi bila u funkciji pune primjene već utvrđenih ovlašćenja komunalne policije. Takođe, Radna grupa je pripremila modele izmjena i dopuna materijalnih propisa kojim se uređuju pojedine komunalne djelatnosti, Model izmjena i dopuna Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i Model izmjena i dopuna opštinskih propisa, u cilju utvrđivanja nadležnosti komunalnih i drugih inspektora i komunalne policije, pri čemu je usaglašeno da model organizacije vršenja nadzora treba ostaviti lokalnim samoupravama na autonomno odlučivanje i izbor modela organizacije koji će dati najbolje rezultate.

foto uo julU cilju poboljšanja efikasnosti rada i stvaranja pretpostavki za uspostavljanje institucionalne saradnje, pripremljen je i Model Sporazuma o saradnji Uprave policije i komunalne policije, sa posebnim fokusom na punu primjenu ovlašćenja komunalnih policajaca koji se odnose na utvrđivanje identiteta i ustupanje prostorija za privođenje.

Upravni odbor je prihvatio predlog materijala koje je pripremila Radna grupa, uz ocjenu da će isti biti od pomoći opštinama u pripremi svojih odluka kao i dobre smjernice za dalji rad na planu unapređenja zakonodavne regulative u komunalnoj oblasti, i zadužio Sekretarijat Zajednice da pripremljene modele dostavi svim jedinicama lokalne samouprave.

Upravni odbor je imenovao članove stalnih radnih tijela Zajednice opština na mandat od četiri godine. Stalna stručna radna tijela razmatraju predloge zakonskih propisa i strateških dokumenata koja se tiču prava, obaveza i interesa jedinica lokalne samouprave i daju Izjašnjenja, inicijative i Predloge u odnosu na ta dokumenta i druga pitanja od interesa za lokalnu samoupravu, te samim tim predstavljaju ključni mehanizam djelovanja Zajednice opština.

Upravni odbor je imenovao članove delagacije Crne Gore u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Za članove su imenovani Aleksandar Bogdanović, gradonačelnik Prijestonice Cetinje, Aleksandar Žurić predsjednik opštine Bijelo Polje i Dragoslav Šćekić, predsjednik opštine Berane, dok su za alternativne članove imenovani Sonja Nikčević, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, Snežana Matijević predsjednica opštine Tivat i Nazif Cungu predsjednik opštine Ulcinj.

foto uo jul 1Upravni odbor je informisan o potpisivanju Sporazuma o saradnji Skupštine Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, a koji predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u gotovo pola vijeka dugom trajanju i radu nacionalne asocijacije lokalnih vlasti. Upravni odbor je tim povodom zaključio da će se formalizovanjem saradnje između Skupštine Crne Gore i Zajednice opština doprinijeti boljem razumijevanju problema i potreba opština i uspostavljanju adekvatnog zakonodavnog okvira neophodnog za efikasan rad i funkcionisanje lokalne samouprave na rješavanju problema građana.

Upravni odbor je, shodno obavezama iz Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, donio Odluke kojim se uređuju zarade zaposlenih u Sekretarijatu Zajednice opština.

Razmatrana je i informacija o međunarodnim bilateralnim aktivnostima jedinica lokalne samouprave i povodom toga utvrđene određene preporuke za buduće aktivnosti opština na ovom planu.

 

Kategorija: