Amandmani na Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima
26.07.2016

Sekretarijat Zajednice opština Crne Gore je utvrdio Amandmane na Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima i inicijativu za podnošenje Amandmana dostavio poslanicima, u skladu sa Sporazumom o saradnji sa Skupštinom Crne Gore.

Ključni amandman koji predlaže Zajednica odnosi se na predlog da se komunalna naknada, kao prihod opštine namijenjen za finansiranje troškova po osnovu vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, počne ubirati od 01.01.2017. godine, a da se u prelaznom periodu pripreme opštinske odluke kojim se uređuje ova oblast.

Pored istaknutog, amandmanima Zajednice je traženo i: brisanje nadležnosti Agencije za energetiku, koja bi, pored ostalog, davala saglasnost na cijenu komunalnih usluga javnog vodosnabdjevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama; da se zabrani potpuna privatizacija vodovodnih preduzeća, već da ista ostanu u većinskom vlasništvu opštine; da se da mogućnost opštinama da istom subjektu povjere i obavljanje komunalne djelatnosti i investiciono održavanje komunalne infrastrukture; da se briše ograničenje autonomije lokalne samouprave u vršenju sopstvenih poslova u dijelu koji se odnosi na davanje saglasnosti na opštinske odluke o komunalnoj naknadi; kao i da se preciziraju nadležnosti komunalnih inspektora i komunalnih policajaca, kako bi se omogućila puna primjena Zakona o komunalnoj policiji.

Inicijativa poslanicima za podnošenje amandmana na Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima (.pdf)

Kategorija: