Prezentacija modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim i priobalnim područjima
28.06.2016

Modeli-integrisanog-upravljanja-cvrstim-otpadomZajednica opština je 27. juna 2016. godine organizovala Prezentaciju modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim i priobalnim područjima za predstavnike lokalnih uprava i komunalnih preduzeća koja se bave upravljanjem komunalnim otpadom.

Modeli integrisanog upravljanja čvrstim otpadom nastali su kao odgovor na ozbiljan problem zagađenja životne sredine u regionu Jadranskog mora, Šar-planine i sliva rijeka Tare, Drine i Save u Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Modeli integrisanog upravljanja čvrstim otpadom sastoje se od aktivnosti za monitoring nelegalno odloženog otpada u životnoj sredini, kao i aktivnosti za prevenciju i/ili smanjenje njegovog nastanka na samom izvoru.

Specifični cilj modela je da ponude šeme za integrisano upravljanje čvrstim otpadom, koje su ekološki efikasne i ekonomski pristupačne, u cilju smanjenja negativnih ekoloških i ekonomskih uticaja lošeg upravljanja čvrstim otpadom, kao i da se podrži ekološki i socio-ekonomski razvoj ruralnih prekograničnih i priobalnih područja u zemljama jugoistočne Evrope.

Prilikom izrade modela primjenjen je regionalni pristup sagledavanja problematike i pronalaska univeralnih rješenja, a u cilju unapređenja životne sredine, kao zajedničkog nasljeđa koje ne poznaje teritorijalna razgraničenja.

Modele je predstavila Danijela Đurović, nacionalni ekspert za upravljanje čvrstim otpadom. Modeli su izrađeni u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim područjima jugoistočne Evrope“, koji je sproveden od strane NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), SWG-a (Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj jugoistočne Evrope – regionalno operativno tijelo ministarstava poljoprivrede) i GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Zajednica opština je bila uključena u sprovođenje aktivnosti koje se odnose na jadranski region.

Ovdje možete preuzeti Modele integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim i priobalnim područjima i prateće prezentacije

Kategorija: