Zajednička radionica o izradi mjera i preporuka regionalnih politika projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i obalnim oblastima regiona Jugoistočne Evrope“
06.04.2016

Zajednicaka radionica_SWMRCA_Neum_april 2016Zajednička radionica o izradi mjera i preporuka regionalnih politika u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“ održana je 5-6. aprila 2016. godine u Neumu, u organizaciji Skupštine opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) i Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG RRD).

Na osnovu pripremljenih modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u sva tri pilot regiona (planinski, riječni i priobalni), na radionici su, uz učešće partnera NALAS-a i SWG-a i zainteresovanih grupa, pripremljene mjere i preporuke usaglašavanja nacionalnih politika kojima treba da se obezbjedi podršku primjeni modela. Posebna pažnja na radionici bila je  posvećena inspekcijskom nadzoru.

Proces formulisanja preporuka je već iniciran na Prvoj dijalog platformi, održanoj u Baru, Crna Gora (novembar 2015. godine), a nastavljen u Dubrovniku (mart 2016. godine).

Zajednička radionica okupila je predstavnike pilot opština/gradova i njihovih komunalnih preduzeća iz 7 pilot zemalja: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Kosova, Srbije i Makedonije. Takoće, učešće su uzeli i subjekti značajni za izradu preporuka i adekvatnu primjenu modela upravljanja čvrstim otpadom u lokalnom i prekoganičnom kontekstu, kao što su: nacionalni eksperti za upravljanje čvrstim otpadom, predstavnici centralnih vlasti, privatni operateri, organizacije civilnog društva i asocijacije lokalnih vlasti iz pilot zemalja.

Predložene preporuke regionalnih politike biće prezentovane, diskutovane i usaglašene od strane struktura NALAS-a: u okviru Radnih grupa NALAS-a, na sastanku Oficira za vezu (CLO), i, na kraju, na Generalnoj skupštini NALAS-a.

Zajedničkom radionicom je moderirala Ana Petrovski, međunarodni ekspert za upravljanje čvrstim otpadom, uz podršku nacionalnih eksperata iz pilot zemalja.

Delegaciju Zajednice opština Crne Gore se činili: Danijela Đurović, nacionalni ekspert za upravljanje otpadom; Danijela Vlaović i Sofija Jokić, predstavnice Opštine Herceg Novi; Milo Markoč, predstavnik Opštine Bar; Božidar Kuburović, predstavnik JP Komunalne djelatnosti Bar i Sanja Živković, predstavnica Zajednice opština Crne Gore.

Projekat „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“ realizuju NALAS i SWG, uz finansijsku podršku Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga (ORF MMS) i Vlade Švajcarske. Zajednica opština Crne Gore je uključena u realizaciju projektnih aktivnosti.

Kategorija: