Održane sjednice Skupštine i Upravnog odbora Zajednice opština
22.04.2016

upravni 22.04U Podgorici je, 22.04.2016. godine, održana IV sjednica Skupštine i VI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština.

Sjednicom Skupštine predsjedavao je Slavoljub Stijepović, predsjednik Skupštine Zajednice opština. 

Skupština Zajednice opština razmatrala je  Izvještaj o radu Zajednice opština za 2015. godinu, koji je predstavio Generalni sekretar Refik Bojadžić. Izvještajem su na sistematičan način prikazane najvažnije aktivnosti koje je Zajednica realizovala u skladu sa Programom rada za 2015. godinu i strateškim dokumentima  donijetim na nacionalnom nivou. U tom smislu, Zajednica je učestvovala u pripremi jednog broja strateških dokumenata, kao što su: Analiza modela organizacije lokalne samouprave, Strategija reforme javne uprave 2016 – 2020, Program reforme politike zapošljavanja i socijalne politike, i dr. Generalni sekretar je posebno naglasio da je tokom izvještajnog perioda pokrenuto niz inicijativa od strane Zajednice i jedinica lokalne samouprave povodom izrade i donošenja zakonskih propisa koji su od uticaja na položaj, prava i obaveze lokalne samouprave.

Značajan dio aktivnosti Zajednice opština u 2015. godini bio je posvećen realizaciji mjera koje je utvrdio Upravni odbor Zajednice opština u decembru 2014. godine, a koje se tiču sanacije problema u finansiranju jedinica lokalne samouprave. Predlog mjera odnosio se, prije svega, na: reprogram poreskog duga za 16 opština u iznosu od 90 miliona eura; refinansiranje neizmirenih obaveza i dugova prema bankama, dobavljačima i zaposlenim kroz zaduživanje opština pod povoljnim uslovima uz izdavanje državne garancije; smanjenje broja zaposlenih u opštinama i unapređenje zakonodavnog okvira kroz stvaranje uslova za implementaciju Zakona o porezu na nepokretnosti, kao i potrebu donošenja Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o legalizaciji neformalnih objekata. Realizacija ovih mjera doprinijela je da se stanje finansija u opštinama stabilizuje i obezbijede uslovi za normalno funkcionisanje opštinskih organa.

U oblasti uređenja prostora, posebna pažnja posvećena je učešću u radu Radne grupe na pripremi Predloga Zakona o uređenju prostora i izgranji objekata sa fokusom na uspostavljanje održivog sistema upravljanja građevinskim zemljištem. Takođe, Zajednica je učestvovala u pripremi Predloga Zakona o životnoj sredini koji je bitan za opštine sa aspekta prihoda, gdje je traženo da se kroz rješenja u Zakonu obezbijedi održiv sistem finansiranja zaštite životne sredine na loklnom nivou kroz utvrđivanje dijela prihoda od eko-naknade kao prihoda opština. Zajednica je aktivnu ulogu imala i u procesu izrade Nacrta Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020, kao i u stvaranju uslova za primjenu Zakona o komunalnoj policiji, koja je počela 03.10.2015. godine.

Brojne aktivnosti preduzete su na planu međunarodne saradnje, posebno kroz rad Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, kao i kroz realizaciju projekata koji se finansiraju iz fondova međunarodnih organizacija. Zajednica opština je organizovala brojne obuke za stručno usavršavanje službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi, a posebno za jačanje kapaciteta za piripremu i implementaciju projekta koji se finansiraju iz EU fondova.

Skupština Zajednice opština razmotrila je i usvojila Izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice opština za 2015. godinu, sa Izvještajem Nadzornog odbora. Tom prilikom, Skupština je konstatovala da su finansijska sredstva Zajednice opština tokom 2015. godine trošena racionalno i namjenski za izvršavanje poslova i zadataka predviđenih Programom rada, te da su ostvarene značajne uštede na većini pozicija iz Finansijskog plana za 2015. godinu, što je omogućilo da se dodatna sredstva opredijele Finansijskim planom za 2016. godinu za kupovinu poslovnog prostora  za potrebe Zajednice.

Skupština je razmorila  Program rada Zajednice opština za 2016. godinu, koji je koncipiran na osnovu obaveza koje proizilaze iz Programa rada Vlade za 2016. godinu. Programom rada Zajednice planirane su aktivnosti koje treba da obezbijede ostvarivanje strateških ciljeva utvrđenih u Strateškom planu Zajednice opština za period 2011-2016. godine, a koji se odnose na: zastupanje interesa članica u cilju jačanja sistema lokalne samouprave; pružanje usluga članicama radi razvoja njihovih kapaciteta, u skladu sa najboljim praksama i standardima; podršku lokalnim vlastima u međunarodnoj saradnji i njihovo predstavljanje pred institucijama Evropske unije i razvoj kapaciteta Zajednice opština kao organizacije, sa posebnim fokusom na obezbjeđenje prostornih uslova za rad organa i tijela Zajednice.

Programom rada Zajednice opština za 2016. godinu poseban akcenat je stavljen na održavanje tematskih sjednica Upravnog odbora sa predstavnicima nadležnih ministarstava radi kontinuiranog praćenja ostvarivanja sistema lokalne samouprave i sistema finansiranja lokalne samouprave, sa ocjenom postignutih rezultata u sprovođenju reformi, daljeg jačanja saradnje sa Vladom korišćenjem mehanizama propisanih Sporazumom o saradnji sa Vladom, kao i pripremi i zaključivanju Sporazuma o saradnji Zajednice opština sa Skupštinom Crne Gore, kako bi se definisali oblici saradnje i učešća u radu Skupštine i radnih tijela prilikom razmatranja zakona od interesa za lokalne samouprave.

upravni 22 aprilNakon sjednice Skupštine, održana je sjednica Upravnog odbora Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora.

Zoran Janković, izvršni direktor Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore, predstavio je Upravnom odboru Projekat izrade katastra mineralnih sirovina kao važnu osnovu za rad lokalnih vlasti na privlačenju investicija koje bi podstakle razvoj opština i obezbijedile nova zapošljavanja. Upravni odbor je podržao realizaciju projekta, uz zaključak da se u daljoj komunikaciji sa Zavodom za geološka istraživanja sagledaju modaliteti saradnje na realizaciji ovog projekta, uz stav da se u prvoj fazi projekta prioritet da opštinama na sjeveru.

Upravni odbor je imenovao predstavnike Zajednice opština u organe upravljanja JU Službenog lista Crne Gore, Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje i Fonda za obeštećenje.

Upravni odbor je usvojio predlog za održavanje tematske sjednice sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i, tim povodom, zadužio Predsjednika Upravnog odbora i Generalnog sekretara da u komunikaciji sa resornim ministrom dogovore termin održavanja sastanka. Upravni odbor se upoznao sa inicijativom Opštine Berane za pokretanje postupka za izmjene i dopune Zakona o zaradama u javnom sektoru.

Upravni odbor je ovlastio Predsjednika Upravnog odbora i Generalnog sekretara Zajednice, da, u komunikaciji sa Gradonačelnikom Glavnog grada i predsjednicima opština, utvrde listu kandidata za sastav stalnih radnih tijela Zajednice opština i o istom upoznaju Upravni odbor na narednoj sjednici.

Upravni odbor je razmotrio i druga pitanja iz svoje nadležnosti i tim povodom donio odgovarajuće odluke.

Kategorija: