Okrugli sto „Usaglašavanje propisa u cilju uspostavljanja inspekcijske i nadzorne funkcije na lokalnom nivou
31.03.2016

okrulgi sto komunalna policijaZajednica opština Crne Gore je 30. marta 2016. godine organizovala u Podgorici Okrugli sto na temu „Usaglašavanje propisa u cilju uspostavljanja inspekcijske i nadzorne funkcije na lokalnom nivou”, namijenjen glavnim administratorima, sekretarima sekretarijata nadležnih za komunalne poslove i načelnicima komunalnih policija. Okrugli sto je organizovan u cilju razmatranja materijala koje je pripremila Radna grupa za analiziranje propisa od uticaja na funkcionisanje komunalne inspekcije i komunalne policije obrazovana sa zadatkom da analizira zakonske i opštinske propise kojima su utvrđena ovlašćenja, mjere i odgovornosti komunalne inspekcije i drugih lokalnih inspekcija i komunalne policije i predloži mjere za njihovo unapređenje u cilju obezbjeđenja funkcionisanja odnosnih organa/službi.

Polazište rada Radne grupe je bilo razmatranje organizacionog modela uspostavljanja inspekcijske i nadzorne funkcije, kao i usmjerenje člana 6 Zakona o komunalnoj policiji kojim je propisano da se matarijalna nadležnost komunalne policije utvrđuje Zakonom o komunalnim djelatnostima i drugim materijalnim zakonima iz pojedinih upravnih oblasti, kao i ovlašćenja i ograničenja u primjeni ovlašćenja utvrđenih u Zakonu o komunalnoj policiji, te je u tom pogledu predložila sljedeće materijale:

  • Nacrt Inicijative za izmjene i dopune Zakona o komunalnoj policiji – kojom je predloženo da materijalna nadležnost komunalne policije korenspondira materijalnoj nadležnosti komunalne i drugih opštinskih inspekcija, pri čemu su im ovlašćenja, mjere i načini postizanja efekata nadzora različiti. Takođe, predloženo je uvođenje novih ovlašćenja, koja su u funkciji pune primjene već utvrđenih ovlašćenja, kao što su dovođenje počinioca prekršaja ili drugog kažnjivog djela, upotreba mobilnog video nadzora i upotreba ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom, i preciznije definisanje već utvrđenih ovlašćenja. Pored toga, kako su komunalni policajci lica kojima se daju posebna ovlašćenja u pogledu ograničavanja slobode kretanja i upotrebe sile, Radna grupa je ukazala na potrebu utvrđivanja posebne disciplinske odgovornosti za prekoračenje upotrebe utvrđenih ovlašćenja. S druge strane, da bi se stvorile pretpostavke za povećanje bezbjednosti tih lica u vršenju službenih radnji, predlaženo je davanje komunalnom policajcu statusa službenika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, kako bi se stvorio pravni osnov za procesuiranje eventualnog napada na komunalnog policajca kao napad na službeno lice u vršenju službene radnje.

Posebna pažnja je posvećena modelu organizacije vršenja nadzora, pri čemu je razmatrana mogućnost utvrđivanja jedinstvenog organa za vršenje inspekcijskog i komunalnog nadzora. Većinskim stavom učesnika Okruglog stola, zaključeno je da se ovo pitanje ne treba zakonski uređivati, te da isto treba ostaviti lokalnim samoupravama na autonomno odlučivanje i izbor modela organizacije koji će dati najbolje rezultate.

  • Nacrt Modela izmjena i dopuna Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave u cilju utvrđivanja nadležnosti komunalnih i drugih inspektora i komunalne policije – u materijalu su prepoznata tri moguća organizaciona modela i date adekvatne nadležnosti za svaki ponaosob, i to: 1. utvrđivanje posebnog sekretarijata za inspekcijski nadzor i službe komunalne policije; 2. vršenje inspekcijskog nadzora u okviru sekretarijata za komunalne poslove ili drugog nadležnog sekretarijata i službe komunalne policije; 3. služba komunalne policije u kojoj bi bio objedinjen inspekcijski i komunalni nadzor.
  • Nacrt Modela izmjena i dopuna opštinskih propisa u cilju utvrđivanja nadležnosti komunalnih i drugih inspektora i komunalne policije – materijal je baziran na analizi opštinskih materijalnih propisa, kojima se utvrđuju nadležnosti, mjere i ovlašćenja nadležnih inspekcijskih organa, na osnovu čega su predložene njihove izmjene i dopune, a sve u cilju da se obezbjedi usklađivanje opštinskih materijalnih propisa mjerama, ovlašćenjima i nadležnostima komunalne policije utvrđenih Zakonom o komunalnoj policiji, kao i da se utvrde jasne nadležnosti komunalnih inspektora.
  • Nacrt Inicijative za izmjene i dopune zakonskih propisa u cilju utvrđivanja nadležnosti komunalnih inspektora i komunalne policije – materijal je baziran na analizi zakonskih propisa, kojima se uređuju sopstveni poslovi lokalne samouprave, na osnovu čega su predložene njihove izmjene i dopune, u cilju da se obezbjedi usklađivanje odnosnih propisa mjerama, ovlašćenjima i nadležnostima Komunalne policije utvrđenih Zakonom o komunalnoj policiji, kao i da se utvrde jasna podjela inspekcijskog nadzora, kojeg vrše komunalni inspektori i komunalnog nadzora, koje vrše komunalni policajci.
  • Nacrt Modela Sporazuma o saradnji Uprave policije i komunalne policije – materijal je usmjeren na stvaranje pretpostavki za uspostavljanje neposredne saradnje Uprave policije i komunalne policije, sa posebnim fokusom na punu primjenu ovlašćenja komunalnih policajaca koji se odnose na utvrđivanje identiteta i ustupanje prostorija za privođenje.

Nakon korisnih diskusija u kojima su učesnici dali konkretne sugestije i predloge za unapređenje materijala, zaključeno je da je, radi stvaranja preduslova za uspostavljanje funkcionalnog i održivog komunalnog sistema u cjelini, neophodno:

  • što prije donijeti novi Zakon o komunalnim djelatnostima,
  • inicirati izmjene i dopune Zakona o komunalnoj policiji, u smislu operativnijeg i efikasnijeg djelovanja komunalne policije, a na osnovu datih predloga Radne grupe i sugestija učesnika Okruglog stola,
  • inicirati izmjene materijalnih zakonskih propisa u cilju utvrđivanja nadležnosti komunalnih inspektora i komunalnih policajaca,
  • preduzeti dalje aktivnosti na usaglašavanju predmetnih materijala od strane organa upravljanja Zajednice opština.
Kategorija: