Delegacija Zajednice opština Crne Gore na “Danu proširenja” u Briselu
16.11.2015

foto-17-11- Brisel_S ciljem podizanja svijesti o lokalnoj i regionalnoj dimenziji procesa proširenja, Komitet regiona EU je 16. novembra 2015. godine u Briselu organizovao događaj pod nazivom “Dan proširenja”.  Ovaj događaj pruža priliku za političare sa lokalnog nivoa iz zemalja koje su u procesu pristupanja EU da se susretnu sa članovima Komiteta regiona i visokim zvaničnicima drugih EU institucija, i diskutuju o izazovima sa kojima se suočavaju u procesu pristupanja.

Na sastanku su učesvovali predstavnici Komiteta regiona i drugih EU institucija, kao i ko-predsjedavajući svih zajedničkih savjetodavnih odbora i radnih grupa iz svih zemalja koje su u procesu pristupanja EU. Delegaciju Zajednice opština su predstavljali: Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i ko-predsjedavajući Zajedničkog savjetodovnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona, Veselin Vukićević, Predsjednik Opštine Žabljak i član ZSO-a, Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah, sekretar ZSO-a u Crnoj Gori.

Sastanak su otvorili: Simon Mordu, direktor Direktorata za politiku i strategiju proširenja, Marku Markula, predsjednik Komiteta regiona i Fransoa Dekoste, predsjedavajući CIVEX komisije.

Simon Mordu, direktor Direktorata za politiku i strategiju proširenja je ukratko predstavio ključne poruke iz svih izvještaja o napretku i naglasio značaj uključivanja lokalnih samouprava u proces evropskih integracija. Istakao je da “za sve one koji žele da se pridruže EU, mora se naći ravnoteža u podjeli nadležnosti između centralnih, regionalnih i lokalnih vlasti. Jedna o ključnih stvari koje gledamo u pripremi izvještaja je upravo to kako su nadležnosti raspodijeljene između različitih nivoa vlasti”.

U okviru sastanka, organizovana su i dva okrugla stola: “Prenošenje ovlašćenja i mehanizmi koordinacije u evropskim poslovima između razlicitih nivoa vlasti”  i “Lokalne i regionalne strategije za uravnotežen regionalni razvoj i poslovno okruženje i uloga međuregionalne i transnacionalne saradnje“.

Glavna poruka prvog okruglog stola je bila da su prenošenje ovlašćenja i decentralizacija praćena adekvatnom fiskalnom decentralizacijom osnovni preduslovi za uspješnu lokalnu samoupravu koja će doprinijeti razvoju društva u cjelini.

Uvodničar i moderator drugog okruglog stola je bio Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština koji je naglasio da su “evropske integracije i dalje fundamentalni  element u regionalnim i makroregionalnim strategijama koje obuhvataju partnere iz EU zemalja i zemalja koje nijesu članice EU, i koje naglašavaju razne dimenzije, uključujući i procese pomirenja, sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta kroz bližu saradnju i ulogu lokalnih vlasti koje su ključni akteri u promovisanju samouprave, jačanja kapaciteta, decentralizacije i demokratije”.  Kada je ta saradnja u pitanju, istakao je da “saradnja i razmjena iskustava preko granica, bilo nacionalnih, regionalnih ili organizacionih, predstavlja efikasan način za pristup novim idejama, inovacijama, kao i novim znanjima i vještinama. U tom smislu, transnacionalna saradnja omogućava rješavanje teritorijalnih izazova izvan nacionalnih granica, kao što su zaštita životne sredine, međunarodno poslovanje, saobraćajni koridori i sl., dok međuregionalna saradnja ohrabuje razmjenu iskustava između partnera i regiona u odnosu na zajedničke strateške ciljeve i razvoj”.

Takođe je naglašeno da je, u cilju implementacije transnacionalnih i međuregionalnih programa,  i drugih programa koje finansira EU potrebna šira podrška lokalnim vlastima, te je, u tom smislu, potrebno ustanoviti odgovarajući finansijski mehanizam koji će obezbijediti finansijsku podršku lokalnim vlastima u procesu pripreme i implementacije EU projekata. U ovom kontekstu, naglašen je i značaj uspostavljanja održivog sistema za upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou, jer bez odgovarajućih znanja i vještina zaposlenih u opštinama nema ni uspješnih politika, projekata i saradnje.brisel 16.11

Glavna poruka drugog okruglog stola je bila da su lokalne i regionalne strategije od ključnog značaja za razvoj regiona i za poboljšanje poslovnog okruženja. Izabrani lokalni predstavnici koji blisko sarađuju sa svojim građanima su ključni za razvoj ovih strategija, kao i za suočavanje sa izazovima u pravcu uravnoteženog privrednog razvoja.

Sljedeći “Dan proširenja” biće održan u aprilu 2016. godine.