Održana IV sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
29.10.2015

UPRAVNI ODBOR 29.10U Podgorici je 29.10.2015. godine održana IV sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore. Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje. Zbog značaja tema koje su bile predmet razmatranja, sjednici su, po pozivu, prisustvovali i: Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova; Dragan Vojvodić, generalni direktor Direktorata za upravljanje i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja; Snežana Mugoša, načelnica Direkcije za praćenje budžeta lokalnih samouprava u Ministarstvu finansija; Olivera Grbović, načelnica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vera Vujošević, savjetnica u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Upravni odbor je razmatrao Informaciju o aktivnostima na konsolidaciji lokalnih javnih finansija. Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština podsjetio je na najznačajnije aktivnosti koje su Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Zajednica opština preduzeli na planu konsolidovanja teškog stanja u finansijama lokalnih samouprava. Posebno je ukazao na preduzeto na planu: reprograma poreskog duga; refinansiranja dugova i neizmirenih obaveza; racionalizacije troškova poslovanja, s akcentom na rješavanje problema viška zaposlenih na lokalnom nivou i unapređenja zakonodavnog okvira kojim se reguliše sistem finansiranja lokalnih samouprava. Istakao je da su ove aktivnosti bile sadržane u Predlogu mjera za rješavanje teške finansijske situacije u lokalnim samoupravama koje je u decembru prošle godine usvojio Upravni odbor Zajednice i dostavio nadležnim državnim organima, pa je, u tom smislu, posebno naglasio neophodnost insistiranja na realizaciji svih ovih mjera naročito kroz učešće predstavnika Zajednice opština u Koordinacionom timu za reformu lokalne samouprave i koristeći mehanizme utvrđene Sporazumom o saradnji između Vlade Crne Gore i Zajednice opština.

Snežana Mugoša je, ispred Ministarstva finansija, članovima Upravnog odbora ukazala na činjenicu da najveći broj opština koje su potpisale ugovor o reprogramu poreskog duga realizuje preuzete ugovorne obaveze i naglasila potrebu potpisivanja ovakvog ugovora za opštine koje to nijesu do sad uradile. Upoznala je članove Upravnog odbora o postupku i proceduri zaduživanja opština za potrebe refinansiranja neizmirenih obaveza i dugova, kojim povodom je istakla da opštine moraju dobiti saglasnost Vlade za zaduživanje i saglasnost za državne garancije.

Upravni odbor je prihvatio Informaciju, uz zaključke kojim se članovi Koordinacionog tima za reformu lokalne samouprave, predstavnici Zajednice opština zadužuju da preduzmu sve neophodne mjere kako bi se obezbijedio zakonodavni okvir u smislu predloga sadržanih u Informaciji, te da se preporučuje svim jedinicama lokalne samouprave da, shodno obavezama iz Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora, uspostave racionalnu organizaciju opštinskih organa i javnih službi, optimizuju broj zaposlenih i racionalizuju troškove poslovanja, što je nužan preduslov za stabilizaciju lokalnih javnih finansija. Sekretarijat Zajednice opština je zadužen da redovno informiše Upravni odbor o preduzetim mjerama na ovom planu.

Upravni odbor je razmatrao i Informaciju o uslovima neophodnim za funkcionisanju komunalnih policija, komunalnih i drugih inspekcija. Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, je predstavio najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština preduzela na planu zaokruživanja zakonodavnog okvira bitnog za funkcionisanje komunalnog sistema. Posebno je istakao Inicijativu upućenu Skupštini Crne Gore za donošenje Zakona o komunalnim djelatnostima i ukazao na potrebu i važnost njegovog donošenja. Takođe je govorio i o pravnim posljedicama i problemima koje u ovakvoj situaciji prouzrokuje početak primjene Zakona o komunalnoj policiji. Predstavio je predlog mjera koji treba da obezbijede uslove za efikasno funkcionisanje komunalnih policija, komunalnih i drugih inspekcija.

20151029_152345 (2)Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova je podržala napore koje Zajednica opština preduzima na planu unapređenja cjelokupnog sistema funkcionisanja lokalnih samouprava, uključujući značajne aktivnosti preduzete na planu preciznog definisanja zakonskih odredbi neophodnih za efikasno funkcionisanje sistema komunalnih djelatnosti u lokalnim samoupravama. Između ostalog, govorila je i o potrebi preispitivanja predloga Zajednice opština za izmjenu člana 6 Zakona o komunalnoj policiji, a u cilju obezbjeđenja uslova za punu primjenu ovog zakona na lokalnom nivou.

Dragan Asanović, generalni direktor Direktorata za upravljanje i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja je mišljenja da, imajući u vidu da je Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima koji se nalazi u skupštinskoj proceduri pretrpio značajne izmjene, potrebno isti zakon povući iz skupštinske procedure i utvrditi novi tekst Predloga Zakona koji bi prošao mnogo bržu proceduru donošenja. No, imajući u vidu potrebe lokalnih samouprava koje se odnose na obezbjeđivanje uslova za funkcionisanje komunalne policije, s jedne strane i utvrđivanja komunalne naknade kao značajnog prihoda za jedinice lokalnih samouprava, s druge strane, iznio je stav da će Ministarstvo održivog razvoja predložiti da se Zakon o komunalnim djelatnostima donese po hitnom postupku.

Upravni odbor je prihvatio Informaciju, uz zaključke kojim je zadužio članove Koordinacionog tima za reformu lokalne samouprave, predstavnike Zajednice opština da u komunikaciji sa nadležnim ministarstvima insistiraju na hitnom donošenju Zakona o komunalnim djelatnostima, te izmjenama Zakona o komunalnoj policiji, Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada i Zakona zaštiti dobrobiti životinja. Upravni odbor je zadužio Generalnog sekretara da nadležnim državnim organima uputi inicijativu za donošenje Zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku. Takođe, donijet je zaključak o potrebi formiranja radne grupe koja će raditi na pripremi predloga izmjena i dopuna zakonskih propisa i opštinskih odluka, kako bi se obezbijedile normativne pretpostavke za rad komunalne policije i komunalne inspekcije.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar je članove Upravnog odbora upoznao sa Izvještajem o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori koji je usvojio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Posebno je naglasio da se u Izvještaju navodi da je u Crnoj Gori obezbijeđen visok stepen usklađenosti sa principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, te da je napravljen impresivan napredak na polju lokalne demokratije u odnosu na prethodni Izvještaj.  U Izvještaju su navedeni pozitivni koraci koji su preduzeti na planu reforme lokalne samouprave koja je još uvijek u toku, ali i pitanja na kojima treba raditi u narednom periodu, a tiču se: niskog nivoa upravljanja ljudskim resursima, nedostatka finansijskih sredstava opština, kao i određenih nedostaka u postupku konsultacija i međuopštinske saradnje. Istakao je, takođe, da se u Izvještaju Vlada poziva da ratifikuje trenutno neratifikovane odredbe Povelje koje se navode da se primenjuju u Crnoj Gori.

Vanja Starovlah, savjetnik za međunarodnu saradnju u Zajednici opština je nakon toga upoznala članove Upravnog odbora sa Informacijom o posjeti Delegacije Zajednice opština Crne Gore Zajednici opština Republike Turske i Turskoj agenciji za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA). Govoreći o sadržaju razgovora koje je Delegacija Zajednice opština imala sa predstavnicima dviju turskih organizacija, istakla je da će se intenzivna saradnja Crne Gore i Turske u narednom periodu ojačati potpisivanjem Protokola o saradnji između Zajednica opština Crne Gore i Turske koji će biti potpisan prilikom uzvratne posjete Zajednice opština Turske Crnoj Gori, kao i formiranjem zajedničkog operativnog tima koji će definisati prioritne oblasti saradnje i pratiti sprovođenje zajedničkih projekta i aktivnosti, u cilju implementacije Protokola o saradnji. Pored toga, turska Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) će sagledati mogućnosti za finansiranje zajedničkih projekata bratimljenih turskih i crnogorskih opština, te da će iskoristi pozicije koju asocijacije opština imaju kao predstavnici svih lokalnih samouprava obje zemlje radi prikupljanja opštinskih predloga projekata za finansiranje i širenje njihovih rezultata na što veći broj opština.

viber imageUpravni odbor je imenovao Sašu Šćekića za pomoćnika Generalnog sekretara Zajednice opština. Takođe, Petar Abramović, glavni administrator u Opštini Kotor je imenovan za novog člana Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština.

Pored toga, na sjednici Upravnog odbora je dogovoreno da se u komunikaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Direktoratom za vanredne situacije u još jednom zatraži informacija o preduzetom po inicijativi za centralizaciju poslova zaštite i spašavanja u Crnoj Gori. Generalni sekretar je članove Upravnog odbora upoznao i sa otvaranjem poziva za najbolje prakse u lokalnoj samoupravi za ovu godinu i pozvao opštine da se prijave na konkurs, jer se ovaj program u prethodnom periodu pokazao kao jako koristan za unapređenje rada opština.

Kategorija: