Održana regionalna konferencija o javnom integritetu na lokalnom nivou
07.05.2015

OSCE MaestralU Budvi je 5. i 6. maja 2015. godine održana regionalna konferencija na temu: “Značaj jačanja integriteta lokalnih službenika u funkciji borbe protiv korupcije”, u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori,  a u saradnji sa Kancelarijom OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Kancelarije koordinatora OEBS-a za ekonomske i ekološke aktivnosti i Savjeta Evrope. Konferencija je okupila više od 40 učesnika, uključujući predstavnike lokalnih i centralnih vlasti,  Zajednice opština Crne Gore i ostalih asocijacija lokalnih samouprava i nevladinih organizacija iz regiona jugoistočne Evrope, kao i predstavnike Misija OEBS-a u regionu i međunarodne eksperte.

Dan Redford, vršilac dužnosti šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori istakao je da je  značaj pružanja podrške institucijama na lokalnom nivou u njihovom nastojanju da pruže što bolje usluge građanima putem kreiranja transparentnijeg, pouzdanijeg i funkcionalnijeg sistema lokalne uprave prepoznat u svim zemljama jugoistočne Evrope.On je naglasio da koncept javnog integriteta ostaje od suštinskog značaja za promociju praksi dobrog upravljanja u javnoj upravi, posebno na lokalnom nivou.

Takođe je podsjetio da je Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, izradila Model Plana integriteta, koji je urađen tako da omogući jedinicama lokalne samouprave da uspješno izrade svoje Planove integriteta koji bi bili upodobljeni njihovim specifičnim potrebama. On je istakao da je od prethodne regionalne konferencije na temu „Dobro upravljanje, transparentnost i etika na lokalnom  nivou“ održane u Budvi 2010. godine, u Crnoj Gori urađeno mnogo u cilju uspostavljanja normativnog i institucionalnog okvira, ali da je sposobnost jedinica lokalne samouprave da ostvaruju konkretne rezultate u pogledu principa dobre uprave nešto što iziskuje dalje napore i unapređenja.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je istakao je da proces decentralizacije povećava značaj lokalnih vlasti ali i njihovu odgovornost, jer su građani na lokalnom nivou u mogućnosti da direktno i neposredno učestvuju u kreiranju javnih politika i donošenju odluka, kao i kontroli njihovog sprovođenja od strane javnog sektora, i gdje su izazovi povjerenja javnosti i javnog integriteta posebno vidljivi. Upravo zbog toga, Integritet lokalnih službenika i namještenika i borba protiv korupcije na lokalnom nivou su ključne odrednice novog pristupa u funkcionisanju jedinica lokalne samouprave. Zajednica opština kao reprezent interesa lokalnih samouprava, učestvuje u nizu značajnih Programa i Projekata, podržanih od strane međunarodnih institucija i organizacija, koji imaju za cilj Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori. Kroz uvođenje novog pristupa u radu i upravljanju javnim poslovima na lokalnom nivou, želi se obezbijediti razvoj  demokratije  i  jačanje građanskog društva.

Takođe je naglasio da su Preporuke sa Regionalne konferencije o efikasnom upravljanju, etici i transparentnosti na lokalnom nivou, održanoj  3. i 4. juna 2010. godine u Budvi,  u značajnoj mjeri sprovedene, te da se može izvesti zaključak da je, kada je Crna Gora u pitanju, učinjen značajan napredak u svim oblastima prepoznatim u navedenim preporukama.

On je dodao da je na planu unapređenja pravnog okvira, kroz donošenje Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i pripremu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi,  kojim se, između ostalog, previđa i regulisanje statusnih pitanja lokalnih službenika i namještenika, uređuje oblast upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou, unapređuje sistem obuka lokalnih službenika,jača transparentnost rada organa, a što je u direktnoj funkciji jačanja integriteta i uspješne borbe protiv korupcije na lokalnom nivou.

Zajednica opština je, u saradnji sa MUP-om, a uz podršku misije OEBS-a u CG izradila Model Programa borbe protiv korupcije na lokalnom nivou sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje, kao pomoć opštinama da pripreme i donesu svoje akcione planove. Model je široko prihvaćen od lokalnih samouprava kao dobra osnova prilikom donošenja sopstvenih planova, a koji predviđa aktivnosti I mehanizme koji treba da obezbijede uspješnu prevenciju nastanka korupcije I nultu stopu tolerancije na koruptivna ponašanja.

Zajednica opština je uz finansijsku podršku OEBS-a, i ekspertsku pomoć Savjeta Evrope pripremila Model: Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi, Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika (2009), Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi, Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike I namještenike (2010) i Priručnik – Vodič kroz postupak rada Etičke komisije (2012).

Prepoznajući da značaj povećanja transparentnosti i odgovornosti u radu  organa lokalne uprave i svih zaposlenih, predstavlja polaznu  tačku za uspješnu prevenciju u borbi protiv korupcije Zajednica opština je, u saradnji sa MUP-om i uz podršku OEBSa pripremila i opštinama dostavila Modele Odluka – dokumenata kojim su utvrđene široke mogućnosti i mehanizmi za učešće građana i NVO-a u kreiranju politika, donošenju odluka i kontroli njihovog sprovođenja na lokalnom nivou.

Generalni sekretar se u  ime Zajednice opština i jedinica lokalne samouprave zahvalio  OEBS-u na značajnoj stručnoj i finansijskoj podršci i pomoći u svim navedenim projektima i aktivnostima i na uvažavanju potreba lokalnih vlasti u Crnoj Gori i Zajednice opština kao njihove asocijacije.

Svaka sesija bila je propraćena diskusijom i razmjenom iskustava i izazova sa kojima se susreću lokalne samouprave u objezbjeđenju principa dobrog upravljanja. Učesnici su se upoznali o ulozi civilnog društva u promociji transparentnosti i javne etike. Na konferenciji je prepoznata potreba da građani budu dobro informisani, tako da finansijska politika i prioriteti za finasiranje mogu biti pravilno shvaćeni u javnosti ali i dostupni ocenjivanju. Posebno je diskutovano o specifičnosti  sukoba interesa izabranih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika, kao i mehanizmima za preventivno djelovanje u cilju sprečavanja slučajeva sukoba interesa kroz odgovarajuće obuke lokalnih izabranih funkcionera i službenika.

Učesnici konferencije su donijeli preporuke uz uvažavanje dobre prakse i preporuke za dalje aktivnosti koje bi trebalo preduzeti u cilju jačanju intregriteta na lokalnom nivou.

Etički kodeksi i njihovo poštovanje, transparentnost u radu, kao i edukacija javnosti i kampanje podizanja svijesti građana koje bi trebalo da sprovode jedinice lokalne samouprave su identifikovani kao neophodni instrumenti za efikasno otkrivanje i preventivno sprečavanje sukoba interesa, moguće korupcije ili drugih oblika zloupotrebe službenog položaja.

U završnom dijelu, učesnici Konferencije su dali predloge zaključaka i preporuka, koje će biti dostavljene jedinicama lokalne samouprave a koje će poslužiti kao smjernice za aktivnosti koje bi trebalo preduzeti u cilju jačanja integriteta izabranih predstavnika i funkcionera i lokalnih službenika i namještenika.

Kategorija: