NALAS traži regionalnog eksperta za benčmarking u oblasti upravljanja čvrstim otpadom
08.04.2015

NALAS-logoJavni sektor u regionu jugoistočne Evrope je odgovoran za komunalni otpad. S toga, od izuzetne važnosti je da se na osnovu realnih dokaza i činjenica pripreme preporuke za politike u oblasti i najefikasnije mjere za postizanje ciljeva utvrđenih direktivama Evropske unije. Izazovi sa kojima se susreću institucije koje upravljaju komunalnim otpadom u znatnom nadilaze samo kvantikifaciju i klasifikaciju sakupljenog otpada. Ti izazovi se odnose ne samo na regulatorne i zakonske obaveze, već i na procjenu kvaliteta rada kroz kvantifikaciju efikasnosti sistema. Doprinos prevazilaženju tih izazova na regionalnom nivou mogao bi dati benčmarking – komparativna analiza trenutnog stanja upravljanja komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi.

Benčmarking o upravljanju čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi pružiće nacionalnim i lokalnim donosiocima odluka, istraživačima i drugim zainteresovanim licima, pouzdane komparativne podatke o upravljanju komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi.

S toga, Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) traži regionalnog eksperta za upravljanje komunalnim otpadom koji će pripremiti metodologiju za uspotavljanje Benčmarkinga o upravljanju čvrstim otpadom u regionu JIE, uspostavljanje Benčmarkinga i pripremu prvog regionalnog izvještaja.

Aktivnost uspostavljanja Benčmarkinga o upravljanju čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi sprovodi se u okviru projekta „Sakupljanje podataka o čvrstom otpadu u jugoistočnoj Evropi“ koji je pripremljen i sprovodi se od strane tri partnerske mreže: NALAS, SeSWA i Aquasan. Ovaj projekat se sprovodi u 16 pilot opština iz četiri zemlje – Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Crna Gora. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku GIZ – Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga.

USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE

Zainteresovani kandidati treba da pošalju sledeću dokumentaciju na engleskom jeziku:

  •  Pismo namjere  u kojem su jasno utvrđeni motivacija i kvalifikacija za poziciju i zadatke iz ovog Opisa posla.
  •  Ličnu biografiju, uključujući ranije iskustvo u sličnim projektima,
  •  Finansijsku ponudu u kojoj će biti naznačen bruto iznos dnevnice za efektivni dan rada u EUR.

Regionalni ekspert treba da ispunjava kvalifikacije i vještine tražene Opisom posla.

Prijave će se primati putem imejla: info@nalas.eu

Rok za podnošenje prijava je petak 17. april 2015. godine do 16h00.