Obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“
16.01.2015

obuke bijelo poljeU Bijelom Polju je od 24. do 26. decembra 2014. godine i od 14. do 16. januara 2015. godine održana obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“. Obuku je organizovala Zajednica opština Crne Gore, uz podršku Uprave za kadrove, a na zahtjev jedinica lokalne samouprave sa sjevera Crne Gore.

Cilj obuke je unapređenje kapaciteta opština iz sjevernog regiona Crne Gore za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz IPA fondova.

Obuku je  u prvom dijelu pohađalo 17, a u drugom 14  predstavnika iz opština: Pljevlja, Rožaje, Petnjica, Kolašin i Žabljak. Predavači na obuci bili su: Darko Mrvaljević, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera i šef Tima za upravljanje projektima u opštini Danilovgrad i Dijana Anđelić, član Mreže opštinskih projekt menadžera, koja je ujedno agažovana na izradi projekata u opštini Pljevlja. Predavači posjeduju sertifikat za trenera za izradu i upravljanje projektima, kao i veliko iskustvo u izradi i upravljanju projektima finansiranim iz EU fondova.

Program obuke bio je prilagođen potrebama polaznika, pa su obukama obuhvaćene sve faze projektnog ciklusa. Učesnici su bili podijeljeni u tri radne grupe na teme: turizam, infrastruktura i zaštita životne sredine. Nakon prezentacija predavača, učesnici su imali priliku da kroz rad u grupama urade praktčne vježbe za svaku fazu projekta.

Tokom prva tri dana obuke učesnici su imali priliku da se upoznaju sa početnim fazama izrade projekta: definisanje problema, analiza pravnog okvira, definisanje problemskog drveta, indetifikacija  i uključivanje zainteresovanih strana. U okviru izrade logičke matrice, učesnici su naučili kako se definiše opšti i specifični cilj, koji su očekivani rezultati projekta i aktivnosti kojima se postiže cilj projekta.

U drugom dijelu obuke detaljno je predstavljena logička matrica kroz indetifikaciju pretpostavki kao spoljašnjih uslova koji utiču na realizaciju projektnih aktivnosti. Učesnici su kroz praktične vježbe definisali indikatore, tj. pokazatelje realizovanih aktivnosti kao i njihove izvore verifikacije. Predstavljen je primjer poziva za projekte i detaljno je pojašnjeno uputstvo za podnosioce projektnih zahtjeva. Predavači su podsjetili da opštine moraju biti registrovane u PADOR-u (Potential Applicant Data On-Line Registration), online bazi podataka koju Evropska komisija koristi za ocjenu finansijske podobnosti opštine koja učestvuje u pozivu za predloge projekata. Učesnici su se upoznali sa metodom popunjavanja aplikacionog formulara, pojedinačno kroz svaku stavku, sa posebnim osvrtom na budžet projekta.

Predavači su u okviru svake vježbe navodili praktične primjere projekata koje su sprovodili u svojim opštinama, posebno naglašavajući probleme sa kojima su se susretali u postupku izrade projekta i davali precizna razjašnjenja na pitanja učesnika.

Na kraju, predstavljeni su dostupni EU fondovi za IPA II programski period 2014-2020.

Učesnici su u evaluacionim formularima ocijenili obuku kao visoko kvalitetnu i korisnu za njihov dalji rad, te da je obuka značajno doprinijela unapređenju nijhovog znanja u ovoj oblasti. Učesnici su pohvalilli stručnost, pripremljenost i posvećenost predavača, kao i Zajednicu opština za dobru organizaciju obuke i spremnost da odgovori na potrebe opština.

Učesnici će dobiti sertifikate o pohađanju obuke na temu „Izrada i upravljanje projektima“ . Svi materijali sa obuke biće dostavljeni učesnicima.

obuke bijelo polje 2

Kategorija: