Model troškova finansiranja u oblasti upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi
22.12.2013

NALAS logoMreža asocijacija lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi – NALAS, pripremila je za online aplikaciju „Model troškova finansiranja u oblasti upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi“ (The Cost and Finance Model for Solid Waste Management in SEE – CFM). On line apilkacija za efektivno i efikasno upravljanje otpadom je sada dostupna svim lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima koja se bave upravljanjem komunalnim otpadom.

Model troškova finansiranja u oblasti upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi mogu upotrijebiti pružaoci usluga upravljanja otpadom radi utvrđivanja stvarnih troškova ovih aktivnosti, unošenjem podataka iz završnih računa i izvještaja. Pored toga, unošenjem projektovanih podataka, ovaj se Model može upotrijebiti za planiranje različitih scenarija. U tom smislu, pružaoci usluga mogu predvidjeti troškove koji će nastati iz njihovog poslovanja i tako definisati odgovarajuće cijene za svoje usluge.  Osim toga, odjeljenja u okviru organa lokalne uprave nadležnog za komunalne poslove, mogu pratiti efikasnost kompanije, njene performance i na taj način odlučiti da li je planirana cijena pravedena ili ne.

Ova aplikacija pomaže lokalnim vlastima da razumiju troškove svake pojedinačne aktivnosti i istovremeno omogućava bolje upravljanje istima. Model, takođe, može poslužiti kao alatka za identifikovanje opštih finansijskih podataka o sistemima lokalnih samouprava za upravljanje otpadom i pomoći im da definišu i primjenjuju politike usmjerene ka obezbjeđivanju kvalitetnih usluga građanima po nižim cijenama.

Model troškova finansiranja u oblasti upravljanja komunalnim otpadom je, takođe, dizajniran tako da omogući korisnicima da identifikuju glavne komponente sistema upravljanja otpadom, da naprave pregled sredstava koja koriste komunalna preduzeća, bolje razumijevanje gdje nastaju troškovi, kao i alokaciju troškova po različitim aktivnostima u lancu upravljanja otpadom (prikupljanje, transport, tretman, odlaganje).

Uvođenjem Modela troškova finansiranja u oblasti upravljanja čvrstim komunalnim otpadom modernizuju se procesi upravljanja čvrstim otpadom. Ovaj Model je dio inicijative za promociju profesionalnog umrežavanje širom opština jugoistočne Evrope uopšte, a naročito među pružaocima usluga upravljanja čvrstim otpadom.

On line aplikacija „Model troškova finansiranja u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi “ se nalazi na NALAS-ovoj web stranici, a dostpan je na linku: http://www.costfinancemodel.com/

Kategorija: