Sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština
04.10.2013

DSCF0314U Podgorici je 04.10.2013. godine održana sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore.

Kako dosadašnji predsjednik Komisije Mitar Matijašević više ne obavlja poslove u lokalnoj upravi, članovi Komisije su, u skladu sa Statutom Zajednice opština Crne Gore, iz svojih redova izabrali za predsjednika mr Miomira Jakšića, sekretara Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorica.

Komisija je razmatrala Analizu efekata progresivnog oporezivanja dohotka fizičkih lica, dobiti pravnih lica i nepokretnost koju je pripremilo Ministarstvo finansija Crne Gore, s posebnim osvrtom na dio koji se odnosi na uvođenje progresivnog oporezivanja nepokretnosti, i u vezi sa tim, pripremila izjašnjenje.

Takođe, postupajući po inicijativama koje je pokrenula Opština Tivat, Komisija je zauzela određene stavove. Tako je podržala i ponovo podnijela nadležnim državnim organima inicijativu koja se odnosi na potrebu izmjene Zakona o porezu na nepokretnosti (izmjena člana 9a na način preciznog definisanja pojma građevinskog zemljišta i onog koje nije privedeno namjeni), Zakona o porezu na dodatu vrijednost (oslobađanje jedinica lokalne samouprave od obaveze plaćanja PDV-a za izgradnju i/ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture) i Zakona o turističkim organizacijama (propisivanje nadležnosti opštine, a ne organa lokalne uprave, da utvrđuju način i rokove plaćanja turističke takse).

Pored toga, Komisija je uputila zahtjev nadležnom Ministarstvu finansija za tumačenje i primjenu odredbi Zakona o porezu na nepokretnosti u situaciji kada je vlasnik zemljišta država Crne Gora, a stvarni vlasnici zemljišta su upisani samo kao korisnici istog, što onemogućava njegovo oporezivanje.

Komisija je razmatrala i Predlog Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske i carinske obaveze na koji je pripremila odgovarajuće Mišljenje. Po mišljenju Komisije, Zakonom je neophodno precizno definisati poreske dužnike na koje se ovaj zakon odnosi, propisati obavezu poreskih i carinskih dužnika na koje se ovaj zakon odnosi da, nakon otpisa kamate na neplaćene obaveze, sve buduće dospjele obaveze blagovremeno izvršavaju, kao i predvidjeti otpis kamata na dugove po osnovu ostalih fiskaliteta, a ne samo poreskih i  carinskih obaveza.

Kategorija: