Seminar o primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenje prostora i izgradnji objekata
12.10.2013

20131011_120551Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština Crne Gore su, uz podršku  Kancelarije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovali 11-12. oktobra 2013 godine u Baru dvodnevni seminar na temu „Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata”.

Cilj seminara je bio usmjeren ka unificiranju postupaka, odnosno jedinstvenom postupanju svih jedinica lokalne samouprave u primjeni ovog zakona.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma; Zajednice opština Crne Gore; Organizacije za evropsku bezbijednost i saradnju ( OEBS); sekretarijata nadležnih za poslove planiranja i uredjenja prostora, komunalnih poslova i saobraćaj i članovi Radne grupe za izradu modela odluka koje proizilaze iz Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata  „Sl.list CG“ br. 35/13, 39/13).

Prisutne su i ume organizatora pozdravili: Svetlana Laušević, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), saradnica na programu demokratizacije, Oliver Marković, predsjednik Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore i sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica i Danilo Gvozdenović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, generalni direktor Direktorata za građevinarstvo.

Prvi dio seminara je bio posvećen Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore” br. 35/13, 39/13), odnosno prezentaciji novih zakonskih rješenja i njihove primjena u praksi, s posebnim osvrtom na primjenu sistema „jedan šalter“.

Predrag Vuković iz Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija za strateški razvoj građevinarsva, je prezentovao Izvjestaj o sprovođenju Zakona o uređenju prostor i izgradnje objekata na nivou lokalnih samouprava – primjena sistema „jedan šalter“. Izvještaj je usvojen 28.06.2013.godine na XX Sjednici Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi.

Nakon prezentacije ovog Izvještaja koji je sadržao uporedne podatke po kvartalima za 2012 i 2013 godinu, o broju izdatih građevinskih dozvola, prosječnom vremenu za njeno izdavanje i vrsti objekata, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, otvorili su diskusiju na ove teme, a učesnici seminara iz lokalnih samouprava aktivno su uzeli učešće u iscrpnoj diskusiji koja je uslijedila.

Nakon toga, Danilo Gvozdenović, generalni direktor Direktorata za građevinarstvo iz Ministarstva održivog razvoja i turizma je govorio o implementaciji odredbi Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. G-din Gvozdenović je predstavio tok reformi iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objakata od septembra 2008.godine do danas. Akcenat je stavljen na Izmjene i dopune Zakona iz jula o.g. Prisutni su uzeli aktivno učešće, u toku kojeg je razmatrana praksa organa nadležnih za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata u implementaciji odredbi zakona.

U drugom dijelu seminara predstavljeni se predlozi modela odluka koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Ovi modeli odluka su rezultat aktivnosti Radne grupe koju su formirali Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština, a koja bila je podijeljena u tri fokus grupe. Koordinatori ovih fokus grupa su drugog dana seminara učesnicima prezentirali modele odluka, i to:BAR

  • Model Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – predstavio je Oliver Marković, sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica
  • Model Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – prezentovao Đuro Karanikić, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine,
  • Model Odluke o postavljanu, odnosno građenju i uklanjanju, pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada – Prijestonice – Opštine – predstavila je Tatajana Vujošević, rukovodioc Direkcije za strateški razvoj građevinarstva.

Pored ovih, prisutnima se dostavljeni i sljedeći modeli:

  • Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada – Prijestonice – Opštine,
  • Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada – Prijestonice – Opštine.
  • Odluke o javnom vodosnadbijevanju,

Takođe, učesnici seminara upoznati su i sa Pravilnikom o bližim uslovima i načnu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, koji je u procedure objavljivanja u Službenom listu, kao i sa već objavljenim aktima:

–          Uredbom o procedure izrade i donošenja planskog dokumenta po skraćenom postupku(“Službeni list Crne Gore, broj 40/2013″od 13.8.2013. god.)

–          Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada (“Službeni list Crne Gore, broj 47/2013″od 8.10.2013. god.)

–          Pravilnikom o obrascima koji se koriste u postupcima izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore, broj 47/2013″od 8.10.2013. god.)

–          Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata (“Službeni list Crne Gore, broj 47/2013″od 8.10.2013. god.)

Na seminaru je zaključeno da svi učesnici, do dana 17.10.2013 godine, mogu dostavljati svoje primjedbe, predloge i sugestije na modele odluka, sekretaru Komisije za izradu ovih Odluka, radi kvalitetne izrade i unifikacije modela istih. Takođe su formirane dvije radne grupe sa zadatkom izrade zaključaka sa održanog seminara.

Kategorija: