Obuke na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa“
04.06.2013

4. jun 2013. – Uprava za kadrove je u saradnji sa Zajednicom opština, organizovala seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa“. Obuke su održane 24.04.2013. godine u Baru za opštine južnog regiona, 16.05.2013. godine u Podgorici za opštine centralnog regiona i 03.06.2013. godine u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona.

Obuke su bile namijenjene starješinama organa i službenicima zaposlenim u organima lokalne uprave koji rade na poslovima izrade propisa.

Obuke su imale za cilj da se upozna rukovodeća struktura i lokalni službenici i namještenici sa pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa, počev od: ustavnih principa, međusobne usklađenosti zakona i drugih propisa, radi postizanja jedinstva pravnog sistema i obezbjeđivanja primjene propisa; međusobne povezanosti i usklađenosti pojedinih normi u okviru propisa; jasnoće, sažetosti, preciznosti i razumljivosti norme; usklađenosti propisa sa pravnim poretkom Evropske unije (acquis communautaire), sa posebnim osvrtom na pravila za izradu zakona (sistematika i struktura), izradu podzakonskih akata, jezik, stil i način pisanja propisa, posebna pravila u vezi izmjena, dopuna i ispravki propisa i smjernice za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije.

Predavači su bili Slavica Bajić, pomoćnica sekretara u Sekretarijatu za zakonodavstvo – Sektor za propise iz oblasti političkog sistema, Dragana Vuković i Dragana Bjelobrković, savjetnice u Sekretarijatu za zakonodavstvo – Sektor za propise iz oblasti društvenih djelatnosti i Irena Tišma, savjetnica u Sekretarijatu za zakonodavstvo – Sektor za propise iz oblasti političkog sistema.