EU i crnogorske lokalne vlasti razgovarali o korišćenju pretpristupnih fondova EU i uprvaljanju otpadom
05.06.2013

ZSO5. jun 2013. – Zajednički savjetodavni odbor (ZSO) između Komiteta regiona EU i crnogorskih lokalnih vlasti održao je drugi sastanak u Podgorici, 4. juna 2013. godine. Sastanak je bio fokusiran na dva ključna pitanja sa kojima se suočavaju crnogorske lokalne vlasti u procesu integracije u EU: apsorpcioni kapaciteti za pretpristupne fondove EU i upravljanje otpadom. Cilj ZSO-a je da doprinese procesu proširenja kroz šire uključivanje lokalnih vlasti u Crnoj Gori.

Otvarajući sastanak, dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Glavnog grada i ko-predsjedavajući ZSO-a, ukazao je da je sastanak ZSO jedan od prvih evropskih događaja nakon otvaranja pristupnih pregovora. Gradonačelnik je istako da je novouspostavljena saradnja crnogorskih gradova sa Komitetom regiona, kroz Zajednički savjetodavni odbor, dragocjena organizaciona spona kojom se ne samo evidentira položaj već i štiti uloga lokalne samouprave.

Stanislav Švapski (PL/EA), predsjednik Gradskog vijeća Gdanjska i ko-predsjedavajući ZSO-a, u svom uvodnom izlaganju je govorio o potrebi da se očuva kredibilitet i iskrena priroda procesa proširenja, koja bi zahtijevala suštinsku uključenost građana u zemljama kandidatima. G. Švapski je takođe istakao da ZSO može pomoći crnogorskim izabranim predstavnicima na lokalnom nivou u ostvarivanju njihovog zadataka približavanja EU građanima.

Ambasador Aleksandar Andrija Pejović, Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač, je govorio o ulozi lokalnih vlasti u procesu pristupanja, pri čemu je istakao da su pregovarački timovi spremni da dobiju i koriste inpute sa sastanaka ZSO-a.

Ambasador Mitja Drobnič, Šef Delegacije EU u Podgorici, je u svom obraćanju naglasio da lokalne samouprave treba da budu aktivno uključene u proces EU integracija jer su opštine ključni partneri u obezbjeđivanju balansiranog i hramonizovanog održivog razvoja.

Članovi ZSO-a su održali prvu raspravu o zajedničkom izvještaju “Jačanje apsorpcionih kapaciteta za pretpristupne fondove EU-a i unapređenje administrativnih kapaciteta na lokalnom nivou u Crnoj Gori” (izvjestioci: Aleksandar Bogdanović i Vitold Stjepen). Nacrt izvještaja daje pregled napretka crnogorskih loklanih vlasti u ovoj oblasti i naglašava značajno iskustvo stečeno od strane crnogorskih lokanih vlasti u odnosu na korišćenje sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i programa prekogranične saradnje. Izvještaj, takođe, daje i set preporuka koje uključuju potrebu za daljim praktičnim obukama zaposlenih u lokalnim administracijama i inicijativu da se podigne svijest na lokalnom nivou o mogućnostima finansiranja iz EU sredstava. Konačan izvještaj treba da bude usvojen na sledećem sasatanku ZSO-a koji će se održati u novembru u Briselu.

ZSO 2Drugi dio sastanka je bio posvećen zaštiti životne sredine, sa posebnim osvrtom na upravljanje otpadom. Upravljanje otpadom je ključni prioritet Vlade Crne Gore u toku pregovora o pristupanju. Zemlja se suočava sa brojnim izazovima u transponovanju i sprovođenju zakonodavstva EU u ovoj oblasti. Ovo takođe važi i za lokalni nivo. Članovi ZKO-a su se složili da su opštine ključni akteri u implementaciji politika vezanih za upraljanje otpadom, jer je to pitanje od ključnog značaja za njihovo stanovništvo. U okviru rasprave, član Komiteta regiona Mišel Lebrun, je predstavio svoje poglede na predgled ključnih ciljeva EU o otpadu, na osnovu nacrta mišljenja koji treba da bude usvojen na plenarnoj sjednici Komiteta regiona u julu.

***

Zajednički savjetodavni odbor ima za cilj da prati proces proširenja i napredak pregovora o pristupanju kroz debate o ključnim temamam koje su prioritetne za lokalne vlasti EU i Crne Gore (npr. energija, zapošljavanje i socijalna politika, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, prekogranična saradnja, itd.). Sastavljen je od osam članova predstavnika Komiteta regiona EU i osam članova predstavnika Zajednice opština Crne Gore.

ZSO se sastaje dva puta godišnje, a sledeći sastanak će se održati 5. novembra 2013, u Briselu.