Predstavljen Nacrt Nacionalne strategije upravljanja otpadom
18.04.2013

Prezentacija Nacionalne strategije upravljanja otpadom18. april 2013. – Ministarstvo održivog razvoja i turizma je na konferenciji za medije održanoj 17. aprila 2013. godine predstavilo Nacrt Nacionalne strategije upravljanja otpadom. Ovaj strateški dokument je prvi rezultat projekta “Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom”, finansiranog od strane Evropske unije.

Strategija je dokument koji će predstavljati osnovu za pripremu i implementaciju Državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom. Strategija će takođe podržati ažuriranje Nacionalne politike upravljanja otpadom u Crnoj Gori iz 2004. i Strateškog master plana za upravljanje otpadom iz 2005.

Na konferenciji za medije govorili su: šef sektora za implementaciju projekata Delegacije EU u Crnoj Gori, g-din Andre Lis, Generalni direktor Sektora za komunlani razvoj u Ministarstvu, g-din Siniša Stanković i Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, g-din Rajko Golubović.

“Cilj Strategije je implementacija optimizovanog i modernog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori kako bi se umanjio negativan uticaj otpada na životnu sredinu i uvećale ekonomske koristi od upravljanja otpadom kroz njegovu transformaciju u resurs”, istakao je Lis.

“Ovom dokumentom se definišu odrednice na osnovu kojih će se oblast upravljanja otpadom urediti na način da se stvore uslovi za: unaprijeđenje stanja u obasti zaštite životne sredine i zdravlja ljudi; koherentnost sa smjernicama sadržanim u drugim strateškim dokumentima EU; održivo upravljanje resursima kojima raspolaže Crna Gora (otpad je resurs koji se može: ponovo upotrijebiti, ili preraditi kroz proces reciklaže u sirovinu za novu proizvodnju, te preraditi da bi se iz otpada dobila energija); sveobuhvatn pristup kroz sagledavanje svih sektorskih politika povezanih sa pitanjima ne samo sakupljanja, transporta i obrade otpada, već i proizvodnje otpada; uvažavanje svih specifičnosti i ograničenja koja postoje u Crnoj Gori”, istakao je Stanković.

“Lokalna samouprava opravdano ima ovlašćenja ali i odgovornosti u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, tj. otpadom nastalim u domaćinstvima i otpadom sličnih karakteristika. Prepoznajući ulogu lokalne samouprave, Nacrt Nacionalne strategije je obuhvatio sve aktere u oblasti upravljanja otpadom. Da bi pravovremeno i na odgovarajući način odgovorile na izazove u ovoj oblasti potrebno je da lokalne samouprave prepoznaju probleme i „uska grla“, da razmotre moguće vidove njihovog rješavanja sa benefitima koje pojedina rješenja sa sobom nose, da utvrde ciljne grupe i potencijalne partnere u njihovom rješavanju, kao i da sagledaju uticaj ovog segmenta na ostale politike razvoja lokalne samouprave i obrnuto, pa tek onda da odlučno i odgovorno krenu u realizaciju. Upravo od Nacionalne strategije očekujemo da nam, kao krovni dokument, ponudi moguće pravce strateškog razvoja lokalnih samouprava u ovoj oblasti”, ukazao je Golubović.