AKTUELNO: Projekat „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori„
27.12.2012

Projekat LOGINTS (Local Government Implementation of the National Training Strategy), finansiran od strane EU za podršku implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori, pruža podršku u razvoju i obuci jedinica za upravljanje ljudskim resursima u opštinama, te cjelokupnom razvoju sistema upravljanja ljudskim potencijalima na lokalnom nivou.

Partneri na ovom projektu su 1) EU Delegacija, kao finansijer i glavni menadžer, 2) VNG International i Eurecna kao kontraktori i implentatori projekta, i  3) crnogorske opštine i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, u ulozi  korisnika i krajnjih implementatora Projekta.

Planirano je da projekat traje 18 mjeseci (15.oktobar 2012 – 15.april 2014). Na njemu su angažovani međunarodni i lokalni eksperti. Tri ključne komponente Projekta su:

1)      Jačanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi,

2)      Jačanje institucionalnih kapaciteta NTS jedinice u Zajednici opština, i

3)      Jačanje okruženja za obuku lokalnih službenika i namještenika.

Realizacija navedenih komponenti  treba da dovede do postizanja sveobuhvatnog cilja Projekta, a to je jačanje sistema upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi. Radi postizanja pomenutog cilja,  predviđeno je da se  u toku  trajanja projekta ,realizuja  niz aktivnosti, među kojima su: revizija Nacionalne trening strategije; podrška implementaciji novog Zakona o državnim službenicima u lokalnoj samoupravi; jačanje organizacionih kapaciteta NTS jedinice; razvoj metodologije za akreditovanje programa obuke u lokalnoj samoupravi; razvoj i ažuriranje baze podataka programa i trenera; izrada programa obuke u ključnim oblastima, organizovanje obuka za predavače i drugo.

Kategorija: