Radionice o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
29.07.2011

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, organizovalo je 28. i 29. jula 2011. godine u Podgorici dvije radionice o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Na radionicama su učestvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva finansija, Zajednice opština, organa lokalne uprave, javnih vodovoda, Direkcije za saobraćaj, područnih jedinica Elektrodistribucije, područnih jedinica Uprave za nekretnine i MTELa.

Cilj radionica je bio da se učesnici upoznaju sa novim zakonskim rješenjima i razmotre moguće dileme u njihovoj primjeni.

Radionice su otvorili g. Danilo Gvozdenović, pomoćnik ministra za građevinarstvo, g. Rajko Golubović, Sekretar Zajednice opština Crne Gore i g-đa Ljubinka Radulović, pomoćnik sekretara Zajednice opština Crne Gore, koji su predstavili razloge koje su opredjelili predlagača zakona da kroz izmjene i dopune pojednostavi procedure za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova i građevinske dozvole, što predstavlja bitan preduslov za privlačenje investicija. Tako najzačajniju novinu predstavlja uvođenje principa “jednog šaltera” prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i građevinske dozvole.  Zakonom je utvrđeno da će organ državne uprave, odnosno organ lokalne uprave po službenoj dužnosti pribavljati uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organi i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana. Takođe će organ državne uprave, odnosno lokalne uprave, u postupku izdavanja građevinske dozvole, po službenoj dužnosti pribavljati dokaze o pravu svojine, kopiju plana, saglasnosti, mišljenja i druge dokaze utvrđene posebnim propisima, kao i dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje i dokaza u pogledu plaćanja naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opština Crnogorskog primorja. Nadalje je ukazano na značaj saradnje između nadležnog organa za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova i građevinske dozvole i drugih organa i pravnih lica koji posjeduju posebne uslove za građenje, kao i koji su u sistemu zaduženi za davanje mišljenja, saglasnosti i drugih podataka neophodnih za izdavanje građevinske dozvole, naglašavajući da se samo na taj način može obezbjediti kvalitetnije pružanje usluga našim građanima i investitorima.

Na  radionicama  su razmatrani i set zakona sa izmjenama i dopunama koji se primjenjuju u postpuku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, odnosno građevinske dozvole (Zakon o elektronskim komunikacijama, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vodama, Zakon o geološkim istraživanjima i Zakon o poljoprivrednom zemljištu).

Program rada radionica (PDF Dokument)