Treća sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi
19.07.2010

Danas je održana treća sjednica Nacionalnog savjeta za obuke, na kojoj je razmatran Izvještaj o realizaciji  obuka za lokalnu samoupravu  u periodu  januar-jul 2010. godine, i donijet je Plan obuka za lokalnu samoupravu za period septembar-decembar 2010.

Planom su predviđene sledeće obuke: Ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje sposobnosti zaposlenih u državnim organima; Zaštita životne sredine; Odnosi sa javnošću; Kancelarijsko poslovanje; Vještine komunikacije sa strankama; Rješavanje konfliktnih situacija,  Upravljanje stresom na radnom mjestu, Implementacija norativno-pravnog okvira iz oblasti lokalne samouprave, Implementacija Zakona o opštem upravnom postupku u kontekstu novih rješenja i Primjena Zakona o opštem upravnom postupku u oblastima uređenja prostora i izgradnje objekata i inspekcijskog nadzora (komunalna policija).

Nacionalnom trening strategijim predviđeno je osnivanje Nacionalnog savjeta za obuku kao tijela koje ima nadzornu i upravljačku funkciju u realizaciji NTS-a za lokalnu samoupravu.  Nacionalni savjet za obuku, kao što je to utvrđeno u Nacionalnoj trening strategiji i odluci o osnivanju, obezbjeđuje poštovanje uloge ključnih subjekata i saradnju Zajednice opština, Ministarsva unutrašnjih poslova i javne uprave i Uprave za kadrove radi realizacije sistema obuka u lokalnoj samoupravi, izradi programa obuke, pružanju obuka i drugo.