Nacionalna konferencija “Transparentna i efikasna lokalna samouprava”
29.04.2010

U Podgorici je dana 29. aprila 2010. godine u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave i Zajednice opština, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i Savjetom Evrope, održana Nacionalna konferencija „Transparentna i efikasna lokalna samouprava“.

Na konferenciji su predstavljena iskustva drugih država u javnoj etici, kao i aktivnosti koje se preduzimaju u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

Na konferenciji su predstavljeni:

–          Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi, koje je utvrdila Zajednica opština uz stručnju pomoć Savjeta Evrope. Oni su zasnovani na „Standardima javne etike za efektivnu i demokratsku lokalnu samoupravu“ koje je pripremio Stručni centar za reformu lokalne samouprave Direktorata za saradnju u oblasti lokalne i regionalne demokratije Savjeta Evrope. Cilj standarda je da pomognu lokalnim samoupravama u organizacionim promjenama, koje za rezultat treba da imaju efikasniju, transparentniju i odgovorniju lokalnu samoupravu. Ovo treba da dovede do jačanja demokratije na lokalnom nivou;

–         Etički kodeksi u lokalnoj samoupravi,

–          Model Odluke o etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere i Model Odluke o etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike – Modeli su pripremljeni kao podrška jedinicama lokalne samouprave za obezbjeđivanje sprovođenja Etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi. Modelima se predviđa osnivanje odnosne etičke komisije, utvrđuje njen sastav, mandat, postupak izbora članova, način rada, prava i dužnosti, izvještavanje i druga pitanja od značaja za rad etičke komisije i za primjenu etičkih kodeksa. Kao poseban dodatak Modelima utvrđeni su obrasci: Izjave izabranog predstavnika odnosno funkcionera o prihvatanju i pridržavanju odredaba Еtičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera i Izjave zaposlenog o prihvatanju i pridržavanju odredaba Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika.

Na konferenciji se govorilo o transparentnim opštinskim kampanjama koje treba sprovesti u cilju upoznavanja građana i  podizanja svijesti  o značaju javne etike u lokalnoj samoupravi, potrebno je sprovesti javnu kampanju o dokumentima koji su donijeti sa ciljem izgradnje etične lokalne samouprave. Kako ovi dokumenti predstavljaju snažne instrumente za  jačanje povjerenja između građana i lokalne vlasti i za ostvarivanje principa  transparentnosti i odgovornosti, njihovo donošenje pruža garancije da će naše lokalne vlasti biti okrenute svojim građanima i istinski se truditi kako bi svoje poslove obavljali u interesu svih svojih građana i privrednih subjekata, kvalitetno, efikasno i na najjeftiniji način. Na tom planu, Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave, uz podršku međunarodnih organizacija treba da sprovedu aktivnosti radi upoznavanja građanja sa ovim dokumentima, kako bi se obezbijedila njihova efikasna implementacija.

Na konferenciji je predstavljen Program javne kampanje, koji obuhvata: izradu i štampanje flajera u jednom od dnevnih listova, štampanje i postavljanje promotivnih plakata u opštinama, objavljivanje  poruka na javnom servisu – TV Crne Gore, kao i objavljivanje poruka i sadržaja flajera u lokalnim  medijima. Svaka jedinica lokalne samouprave treba da koristi mogućnosti  da  ove poruke saopšti  svom lokalnom stanovništvu preko: lokalnih javnih radio difuznih servisa i lokalnih TV. Lokalne samouprave mogu da koriste i druge pogodne načine  u cilju podizanja svijesti svojih građana  na ovu temu / kontakt emisije, konferencije za novinare i sl.

Uvodno izlaganje Veselina Bakića, Predsjednika Skupštine Zajednice opština

Izlaganje Rajka Golubovića, sekretara Zajednice opština

Kategorija: