Bilten Naša Zajednica

Sedamnaesti broj biltena “Naša Zajednica”

19.11.2014

Pages from ZOCG17_sajtIz štampe je izašao sedamnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Bilten sadrži informacije sa posljednjeg sastanka Zajedničkog Savjetodavnog odbora Evropske unije i Crne Gore u Kotoru, na kojem su učesnici pozdravili napredak Crne Gore na putu ka EU i izrazli namjeru da podrže zamah reformi. Pored toga, predstavljeni su glavni izvodi iz izjašnjenja koje su nadležne komisije Zajednica opština pripremile na Nacrt Zakona o upravnoj inspekciji i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, dok je, u svijetlu predloženih reformi koje se odnose na sistem komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, objavljen članak „Komunalno opremanje građevinskog zemljišta – kako dalje“.

Šesnaesti broj biltena “Naša Zajednica”

31.07.2014

naslovnaIz štampe je izašao šesnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Posebno mjesto u ovom broju biltena posvećeno je aktivnostima koje je Zajednica opština preduzela na planu pripreme primjedbi, predloga i izjašnjenja na zakonska i druga razvojna dokumenta od značaja za razvoj lokalne samouprave (Predlog Zakona o lokalnoj samoupravi, Nacrt Zakona o zaradama u javnom sektoru, Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godine) i amandmansko djelovanje na Predlog Zakona o komunalnoj policiji prema nadležnom odboru Skupštine Crne Gore. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Mijuškom Bajagićem, Predsjednikom Opštine Plužine. Predstavljene su brojne aktivnosti koje su realizovane u okviru obilježavanja Dana javnih službi, kao i sa konferencije povodom završetka projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom“ i „Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u Crnoj Gori“.

Petnaesti broj biltena “Naša Zajednica”

31.03.2014

Pages from ZOCG15_final01-2Iz štampe je izašao petnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”

U ovom broju, bilten informiše o aktivnostima koje su u skladu sa Programom rada Zajednice opština za 2014. godinu planirane da se realizuju tokom ove godine, a predstavljena je i Inicijativa za obrazovanje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koju je Vladi Crne Gore podnio Upravni odbor Zajednice opština. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Samirom Agovićem, predsjednikom novoformirane Opštine Petnjica. Nadalje, čitaoci „Naše Zajednice“ se u ovom broju mogu informisati o odobrenim projektima u okviru poziva Delegacije Evropske unije za dodjelu grantova za međuopštinske projekte. Predstavljeno je Izjašnjenje Zajednice opština na Nacrt Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2014-2018. godine, kao i aktivnosti na realizaciji Programa ToT u organizaciji LOGINTS projekta

Četrnaesti broj biltena “Naša Zajednica”

30.09.2013

Pages from ZOCG14_zadnja

Iz štampe je izašao četrnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica

U ovom broju, bilten informiše oko aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kao sistemskog propisa u oblasti lokalne samouprave u Crnoj Gori. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Dejanom Mandićem, predsjednikom opštine Herceg Novi. Nadalje, čitaoci „Naše Zajednice“ se mogu informisati o bazi podataka o opštinskim finansijama koja je uspostavljena na internet stranici Zajednice opština www.uom.co.me. Takođe, date su osnovne informacije o novom pozivu za najbolje prakse u lokalnoj samoupravi, kao i aktivnosti na pripremi modela odluka iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata.

Trinaesti broj biltena “Naša Zajednica”

19.07.2013

Pages from ZOCG13_izmjenaIz štampe je izašao trinaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Imajući u vidu da Zajednica opština Crne Gore u svojim aktivnostima posebnu pažnju posvećuje pitanjima vezanim za finansiranje lokalnih samouprava, te kako su u proteklom periodu preduzeti značajni koraci na tom polju, akcenat u biltenu je upravo dat ovoj temi. Takođe, u biltenu se nalaze i informacije sa drugog sastanka Zajedničkog Savjetodavnog odbora između Evropske unije i crnogorskih lokalnih vlasti, kao i intervju koji je redakcija „Naše Zajednice“ obavila sa Miodragom Kankarašem, predsjednikom Opštine Tivat. Nastavili smo sa objavljivanjem edukativnih tekstova o najznačajnijim pitanjima iz oblasti evropskih integracija, vijesti iz lokalnih samouprava, kao i drugih kratkih vijesti o ostalim aktivnostima lokalnih zajednica i njihove nacionalne asocijacije.

Dvanaesti broj biltena “Naša Zajednica”

30.04.2013

ZOCG12 -dizajn_smallIz štampe je izašao dvanaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Značajno mjesto u ovom biltenu je dato aktivnostima koje su radna tijela i organi Zajednice opština Crne Gore preduzeli na planu kvalitetnijeg rješavanja pitanja uređivanja građevinskog zemljišta. Čitaoci su informisani i o brojnim sjednicama koje su u Upravni odbor i Skupština Zajednice opština, kao i nadležne komisije u prethodna tri mjeseca održali. Bilten sadrži i intervju sa Predsjednikom opštine Žabljak Isailom Šljivančaninom, kao i aktivnosti iz pojedinih crnogorskih lokalnih samouprava.

Takođe, u biltenu je bilo riječi o novim propisima kojim se regulišu pitanja službenih zvanja lokalnih službenika i namještenika, a najavljene su i izmjene sistemskog Zakona o lokalnoj samoupravi. Imajući u vidu strateški razvojni put ka Evropskoj uniji, „Naša Zajednica“ će, počev od ovog broja, pripremati edukativne tekstove o najznačajnijim pitanjima evropskih integracija. Značajna pažnja je posvećena i pitanjima iz domena upravljanja otpadom, a predstavljen je i Model usklađenog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi 2013-2014., kao i niz drugih tema.

Jedanaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”

10.12.2012

Iz štampe je izašao novi broj biltena „Naša Zajednica“.

U ovom broju predstavljeni su neki od zaključaka sa sastanka Zajedničkog Konsultativnog odbora između Komiteta regiona i crnogorskih lokalnih samouprava i sa regionalne konferencije „Budućnosti fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi“. Posebnu pažnju zauzima intervju sa predsjednikom opštine Budva Lazarom Rađenovićem. Takođe je predstavljena publikacija Zajednice opština „Bratimljenje“, modeli Vodiča kroz postupak rada etičkih komisija, model „Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave“, kao i niz drugih aktivnosti iz lokalnih samouprava Crne Gore i njihove asocijacije.

Deseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”

31.07.2012

Iz štampe je izašao deseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Posebnu pažnju u ovom broju zauzima intervju sa Aleksandrom Andrijom Pejovićem, državnim sekretarom za evropske integracije i glavnim pregovaračem za EU, kao i sa Nebojšom Radojičićem, predsjednikom opštine Nikšić. Bilten se bavio i temama koje se odnose na Analizu funkcionisanja lokalne samouprave u Crnoj Gori, aktivnosti Zajednice opština u odnosu na Zakon u legalizaciji neformalnih objekata, kao i na položaj i ulogu glavnog administratora. Takođe, bilten je propratio i aktivnosti oko konferencije o decentralizaciji usluga socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, kao i sastanke koji su se bavili pitanjima lokalnih javnih finansija. Najavljene su neke od budućih aktivnosti, a poseban akcenat je stavljen na Program Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi, regionalnu konferenciju o fiskalnoj decentralizaciji u jugoistočnoj Evropi, sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore, i dr.

Deveti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”

07.05.2012

Iz štampe je izašao deveti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U ovom broju su predstavljene neke od aktivnosti iz Programa rada Zajednice opština Crne Gore za 2012. godinu, kao i opšte informacije o Komitetu regiona EU i, u okviru toga, o članovima Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona EU. Bilten sadrži i intervju sa Gradonačelnikom Podgorice i predsjednikom Upravnog odbora Zajednice opština dr Miomirom Mugošom, kao i neke aktivnosti iz crnogorskih opština. Takođe, ovim smo biltenom informisali čitaoce i o aktivnostima na utvrđivanju potreba za obukom lokalnih službenika i namještenika, na planu mogućnosti korišćenje EU fondova u lokalnim samoupravama, pomoći pri izradi lokalnih energetskih planova, kao i o nekim aktivnostima u okviru projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija u Crnoj Gori“.

Bilten br. 9 (.pdf)

Osmi broj biltena Zajednice opština “Naša Zajednica” – specijalno izdanje

10.02.2012

Iz štampe je izašao osmi broj – specijalno izdanje biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U ovom broju su predstavljene neke od značajnijih aktivnosti koje je Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, preduzela u prethodnoj godini. Posebno su predstavljene teme iz domena zastupanja interesa članica u pravcu jačanja sistema lokalne samouprave, lokalnih javnih finansija, njihove transparentnosti i odgovornosti i EU projekata koje lokalne samouprave implementiraju već godinu dana. Takođe, obuhvaćene su i obuke koje su organizovane za lokalne službenike i namještenike u prethodnoj godini, kao i preduzete aktivnosti na međunarodnom planu.